Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
3
4
...
10
Nästa
Räntorna för aravalån med höga räntor kommer att jämkas från och med den 1 mars 2019 och den 1 april 2019. Ändringarna gällande räntorna baseras på statsrådets förordning som träder i kraft den 1 feb...
Statskontoret har ett ramavtal om vårdtjänster för krigsinvalider och militärinvalider samt rehabiliteringstjänster för krigsinvalider, krigsveteraner och specialgrupper för åren 2018–2022. Ramavtale...
Statsrådet har godkänt förordningar som bidrar till skäligare räntor på aravalån med hög ränta och ändringar i villkoren för beviljande av bidrag för rivning av aravahyreshus. Förordningarna träder i...
Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfun...
Den lagstadgade olycksfallsförsäkring utgår från lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som trädde i kraft 2016, enligt vilken arbetstagare har rätt att få ersättning på grund av yrkess...
Gud jul!  21.12.2018
Vi på Statskontoret önskar alla våra kunder och intressentgrupper en god jul. I år är julkortet sammanställt av juliga bilder som barn ritat på Barn med på jobbet -dagen den 23.11 på Statskontoret. ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, nov...
Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) ändras 1.1.2019 så att de krigsinvalider som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finland...
Statskontoret verkställer lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) som social- och hälsovårdsministeriet berett och riskdagen stadgat. Lagen t...
Till följd av den allvarliga olyckan i Rovajärvi 6.12.2018 har vi här samlat information om ersättningar. Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omkom...
Vi önskar alla en glad självständighetsdag – speciellt krigsinvaliderna och krigsveteranerna! Statskontoret och Statskontorets personal
Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken från och med början av december. Arkitekturbanken är en gemensam tj...
I maj meddelade kommunerna åt Statskontoret att ett tilläggsanslag på 19,3 miljoner behövdes, för att kunna erbjuda frontveteranerna rehabilitering och stöd för boende i hemmet resten av året. Tilläg...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, okt...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, sep...
Främjandet av kvalitetsarbetet i organisationer inom den offentliga sektorn och uppgifterna som anknyter till kvalitetsutvärderingsmodellen CAF överförs från och med ingången av november från Statsko...
Kommunmarknaden är kommunsektorns största årliga evenemang och samlade 7 800 besökare och över 180 utställare i Kommunhuset den 12–13 september 2018.  Statskontoret hade en gemensam avdelning me...
Källa: finansministeriets pressmeddelande 21.9.2018 En arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av statens skuldhantering föreslår att statens skuldhantering och skötseln av statens betalningstraf...
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2019. De övriga ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, aug...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter