Om Statskontoret - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
Nästa
Den lagstadgade olycksfallsförsäkring utgår från lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som trädde i kraft 2016, enligt vilken arbetstagare har rätt att få ersättning på grund av yrkess...
Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och B...
Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste t...
År 2013 grundad Medborgarrådgivning-servicen kommer att överföras organisatoriskt från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018. Medborgarrådgivningen har upprättat sin...
Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut. Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas...
Medborgarkontot tas ur bruk - Suomi.fi-meddelanden tas i bruk Från och med 15.12.2017 skickar vår Ersättningstjänst post till dig elektroniskt via Suomi.fi-nättjänsten. En ny tjänst i bruk ...
I fortsättningen ska endast kopior av handlingar som gäller arv sändas till Statskontoret Digitaliseringen av arvs- och testamentsärenden vid Statskontoret framskrider och vi inför elektronis...
Finansministeriet Pressmeddelande 23.11.2017 Sakkunniguppgifter som stöder digitaliseringen överförs till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018 Sakkunniguppgifter som stöder ...
Till följd av den allvarliga olyckan i Raseborg 26.10.2017 har vi här samlat information om ersättningar. Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omk...
Statskontorets digitaliseringsprojekt framskrider. Vi har tagit i bruk ett elektroniskt arkiv, dit alla mottagna dokument sparas, oberoende om de är i pappers- eller digitalt format. Behandlinge...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hante...
Kunden får enligt nuvarande praxis läkemedlen som behövs till vård av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gratis från apoteket, då läkaren har markerat i receptet uppgifterna om arbetsgivaren och...
Statskontoret utredde på uppdrag av finansministeriet på vilka sätt förfaringssätten kan förnyas samt vilka ändringar som kan göras i uppgifter och befogenheter för att kompetensutvecklingen, HR-proc...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2015 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och Finla...
Statskontoret inledde sin verksamhet i enlighet med Alexander II:s kej-serliga manifest i januari 1876. Grundande av ämbetsverket presentera-des för kejsaren 30.6.1875 i Warszawa. Hans majestät Kejsa...
 – Finland har spelat en framträdande roll inom digitaliseringen, men för den offentliga förvaltningens del har utvecklingen stagnerat under de senaste åren. Enligt Statskontorets utrednin...
Finska staten har tagit upp lån sedan 1800-talet. Genom dessa lån har staten finansierat investeringar i infrastruktur, utökat Finlands Banks valutareserv och skapat spelrum i finanspolitiken. Sta...
Statskontoret har öppnat bloggen Valtionvelka nyt, i vilken man behandlar aktuella ämnen om statsskulden, statens upplåning och kassahantering. Skribenterna på bloggen är Statskontorets exp...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit.
Utlåningsstatistiken på Statskontorets webbplats har förnyats. Den väsentligaste statistikinformationen om s...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter