Lön och tjänsteförhållande

Palkkaus ja palvelussuhde

På Statskontoret baserar sig lönen på hur krävande uppgiften är, samt på den personliga arbetsinsatsen. Den personliga löneandelen är högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Tjänsteavtalet är vårt huvudsakliga anställningsavtal. Till sin karaktär skiljer sig avtalet från ett arbetsavtalsförhållande, som de privata arbetsgivarna använder. Vi använder tjänsteförhållanden eftersom de uppgifter som vi sköter inkluderar användning av den offentliga makten, det vill säga att vi fattar beslut om privatpersoners förmåner, rättigheter och skyldigheter. Dessutom fattar vi beslut om placeringen av statliga medel.

Tjänstemännens tjänsteavtalsskydd är i vissa hänseenden bättre än arbetsavtalsskyddet.

Till tjänstemännens rättigheter hör att bli behandlad jämbördigt i sitt tjänsteförhållande. Arbetsgivaren får inte utan legitim orsak placera en tjänsteman i annan ställning än de övriga på grund av ursprung, nationalitet, kön, religion, ålder, politisk verksamhet eller fackföreningsverksamhet. Arbetsgivaren skall sörja för att tjänstemannen får alla de förmåner och rättigheter som han eller hon har rätt till.

Till tjänstemännens skyldigheter hör bl.a. att anmäla sina bisysslor och vägra ta emot ekonomisk eller annan förmån. Dessutom har tjänstemannen tystnadsplikt, såsom närmare stadgas i offentlighetslagen.

Läs mera om staten som arbetsgivare på finansministeriets webbplats, använd denna länk.

Publicerad 7.12.2012 kl. 17.28 , uppdaterad 27.8.2015 kl. 14.23
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter