En gemensam linje för digitalstatens HR-ledning och kompetensutveckling   (7.10.2016)

Statskontoret utredde på uppdrag av finansministeriet på vilka sätt förfaringssätten kan förnyas samt vilka ändringar som kan göras i uppgifter och befogenheter för att kompetensutvecklingen, HR-processerna och personalledningen inom statsförvaltningen ska bli mer enhetliga. Målet är att produktiviteten och effektiviteten vid statens ämbetsverk och inrättningar förbättras och att statsförvaltningens modell för koncernstyrning stärks. Utredningen är en del av regeringens spetsprojekt för bättre styrning och verkställighet.
 
– Med de åtgärder som Statskontoret lagt fram kan man samtidigt förenhetliga statskoncernens personalledning samt öka samarbetet mellan förvaltningsområdena och betydelsen av en strategisk HR. Vid finansministeriet inleds omedelbart beredningen för att genomföra de riktlinjer som utredningen innehöll, berättar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som ansvarar för spetsprojektet för styrning.
 
Av utredningen framgick det att ämbetsverken upplever sig behöva stöd i den strategiska styrningen beträffande både personalledningen och kompetensutvecklingen. Riktlinjer önskades särskilt för ledning av personalresurser, utarbetande av en HR-strategi, kunskapsledning samt en strategi för kompetensledning.

Statens HR-direktör

HR-utredningen visade klart att en systematisk kompetensutveckling inte har gjorts inom staten tidigare även om man i stor utsträckning har varit medveten om utvecklingsbehovet.

– För en framgångsrik statsförvaltning krävs i sista hand kompetens och därför är det viktigt att statsförvaltningen görs till en intressant arbetsplats uttryckligen genom att säkerställa personalens kompetens och höga expertisnivå.  Det är därför viktigt att satsa klart mer än för närvarande på kompetensledning som en del av statens personalledning, säger generaldirektör Timo Laitinen vid Statskontoret.

– Vi behöver mekanismer som hjälper oss att utveckla kompetensen i hela statsförvaltningen och att bättre utnyttja den nuvarande personalens kompetens. En viktig åtgärd är att öka den interna rörligheten. I rapporten föreslår vi att samordnandet av denna ska skötas av ett HR-kompetenscentrum.

I uppdraget ombads Statskontoret också att klarlägga behovet att inrätta en uppgift som HR-direktör. Som en åtgärd föreslår Statskontoret i sin rapport att uppgiften som statens HR-direktör ska inrättas vid finansministeriet. Statens HR-direktör skulle ha som uppgift att ansvara för utvecklingen och verkställandet av en enhetlig personal- och ledningspolitik inom statsförvaltningen.

I slutrapporten om utredningen föreslår Statskontoret ett stort antal åtgärder som skulle göra kompetensutvecklingen, HR-processerna och personalledningen mer enhetliga. En del av åtgärdsförslagen kan genomföras omedelbart, medan andra kräver ändringar i författningar eller statens tjänstekollektivavtal. Vissa av förslagen kräver också ändringar i verksamhetskoncepten och -kulturen. Det viktigaste är emellertid att raskt sätta igång med reformen av HR-ledningen så att den stöder statsminister Sipiläs strategiska regeringsprogram, som bland annat har som mål att göra författningarna smidigare, införa en försökskultur samt förbättra styrningen och verkställigheten.

Ytterligare information:

• Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen, finansministeriet, tfn 02955 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
• Generaldirektör Timo Laitinen, statskontoret, tfn 0295 50 2200, timo.laitinen(at)valtiokonttori.fi

Slutrapport om utredningen ”Yhteinen sävel – Linjaukset digivaltion HR-johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen” (En gemensam linje – Riktlinjer för digitalstatens HR-ledning och kompetensutveckling): www.valtiokonttori.fi/HR-selvitys
_______________________

Statskontoret genomförde utredningen under april–september 2016. Under våren och försommaren intervjuade statskontoret sammanlagt 39 ämbetsverk och diskuterade med andra koncerntjänster (FM, Palkeet, HAUS) samt statens huvudavtalsorganisationer. Med hjälp av intervjuer samlade Statskontoret in konkreta utvecklingsförslag som skulle bidra till att göra kompetensutvecklingen, HR-processerna och personalledningen mer enhetliga så att produktiviteten och effektiviteten vid statens ämbetsverk och inrättningar som helhet förbättras och statsförvaltningens modell för koncernstyrning stärks. Intervjuerna gav över 1 000 utvecklingsförslag. På basis av det insamlade materialet och diskussionerna presenterar Statskontoret i slutrapporten sju strategiska riktlinjer som kan stärka personalledningen och personalens kompetensutveckling inom statsförvaltningen. De strategiska riktlinjerna omfattar totalt 23 åtgärdshelheter. Slutrapporten överlämnades till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som ansvarar för regeringens spetsprojekt för bättre styrning och verkställighet.

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Stöd för personalledning
Publicerad 7.10.2016 kl. 15.56 , uppdaterad 7.10.2016 kl. 15.55 Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter