Skötseln av statsborgen för ägarbostadslån koncentreras till Statskontoret  (31.12.2013)


Befogenheten att styra och övervaka statsborgen för ägarbostadslån ska koncentreras till Statskontoret från och med ingången av 2014, när ändringar i lagen om statsborgen för ägarbostadslån träder i kraft.

Systemet med statsborgen för ägarbostadslån har hittills styrts och övervakats av två ämbetsverk, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och Statskontoret. Efter lagändringen är det endast Statskontoret som har behörighet i dessa frågor.

Enligt lagförändringar som träder i kraft i början av 2014 bestämmer Statskontoret om ersättning som betalas till kreditgivarna. Statskontoret kan lämna ersättningen för förlusterna obetald om lagen eller god banksed inte har iakttagits vid beviljandet eller skötseln av bostadslånet eller vid skötseln av säkerheterna.

Statskontoret har rätt att hos låntagaren ta ut det lånebelopp som på grundval av statsborgen har betalts till kreditgivaren. Statskontoret kan också bestämma om att avstå från en möjlig regressfordran.

Anvisningar till kreditinstitut och låntagare kommer att publiceras på Statskontorets webbplats i januari.



Publicerad 31.12.2013 kl. 13.01 , uppdaterad 31.12.2013 kl. 13.00 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter