Frågor och svar

Vem kan få statsborgen?

Statsborgen för ägarbostadslån kan beviljas privatpersoner som köper minst 50 procent av bostaden En förutsättning för statsborgen är också att bostaden blir personens eller dennes familjs stadigvarande bostad. Ägarbostadslån är avsedda för byggande eller köp av egnahemshus eller för köp av aktier eller andelar som berättigar till besittning av en lägenhet.

Hur ansöker man om statsborgen?

Statsborgen för bostadslån beviljas i samband med lånebeslutet. Statsborgen behöver inte ansökas separat och för den finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser. Det räcker att banken och låntagaren i samband med att lånehandlingarna upprättas kommer överens om att statsborgen fogas till bostadslånet.

Statsborgen är en sekundär säkerhet. Om bankens lånefordringar inte kan täckas genom realiseringspriset för bostaden betalar staten banken den lagenliga borgensersättningen.

Kan man få statsborgen för hela lånet?

Ett bostadslån med statsborgen får vara högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgen utgör högst 20 procent av ägarbostadslånet och högst 50 000 euro per bostad. Statsborgen på lån som tagits upp före den 1 juli 2009 är högst 25 250 euro. Ett lån med statsborgen gäller längst 25 år.

När det gäller ett bostadslån som tagits upp inom ramen för BSP-systemet får lånebeloppet med statsborgen vara 90 procent av bostadspriset och statsborgen högst 25 procent av lånet och högst 50 000 euro (25 250 euro för lån som tagits upp före den 1 juli 2009).

Uppbärs det en avgift för borgen?

När lånet eller den första posten av lånet lyfts tar staten samtidigt ut en borgensavgift genom förmedling av banken. Avgiften uppgår till 2,5 procent av borgensbeloppet. Borgensavgift uppbärs varken för BSP-räntestödslån eller för räntestödslån för lån för ägarbostad som beviljats genom kommunens beslut.

Exempel på borgensavgift:

Anskaffingspris för bostaden 100 000€
Ägarbostadslån 85 % av bostadspriset 85 000 €
Statsborgen högst 20 % av ägarbostadslånet 17 000€
Borgensavgift 2,5 % * 17 000 € 425 €

Kan man ändra villkoren i ett bostadslån med statsborgen?

Ändringar i lånevillkoren för bostadslån med statsborgen, t.ex. ändringar i lånets amorteringsplan, avtalas med banken. En tillämpningsanvisning om lagen har getts för ändringar av lånevillkoren. Denna anvisning finns på Statskontorets webbplats under Statsborgen.

I Statskontorets anvisning om statsborgen (VK HAL 01/2016 samt VK HAL 01/2017) har amorteringsfriheten begränsats till två år under lånets löptid. Gäller denna begränsning även lån som beviljats före anvisningarna publicerades?
 
Begränsningen gäller lån som beviljats före anvisningarna publicerades på så sätt att lån som beviljats före 16.12.2016 kan godkännas en amorteringsfri tid på två år ännu efter 16.12.2016.
 
Enligt Statskontorets anvisning om statsborgen (VK HAL 01/2016 samt VK HAL 01/2017) är den som beviljar lånet skyldig att övervaka att säkerhetsobjektet hela tiden är försäkrat till sitt fulla värde. Vad innebär detta i praktiken?
 
För fastigheter förutsätter vi att försäkringen täcker skador som hör till ett omfattande försäkringsskydd, dvs. brandförsäkring samt naturfenomen, rörläckage m.m. Detta ska framgå i villkoren för pantsättningen.
 
Ett bostadsaktiebolags byggnad är försäkrad av bolaget med en fastighetsförsäkring. Den som beviljar lånet ska ändå kräva att låntagaren har försäkrat bostadens fasta inredning till de delar som inte täcks av bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring. Detta ska framgå i villkoren för pantsättningen.  Försäkringens giltighet ska granskas när lånet lyfts samt vid eventuella senare ändringar (t.ex. om amorteringsplanen ändras). 
 
Kan tomten räknas med i byggets kostnadskalkyl?

Tomtens inköpspris kan godtas som en del av husets kostnadskalkyl om tomten har köpts som en del av byggprojektet och finansierats med statsborgenslån som lyfts samtidigt. I så fall måste man börja bygga inom ett halvt år från det att tomten skaffades.

Vad avses med att börja bygga?

Det anses att bygget har startat då man börjar gjuta byggnadens grund eller då man börjar anlägga de byggdelar som hör till grunden. Åtgärder som förbereder byggandet, såsom grävning, sprängning av stenar och berg, trädfällning mm. anses dock inte som byggande.

Kan man få amorteringsfrihet under byggtiden och blir då den amorteringsfria perioden på två år förkortad?

Amorteringsfrihet kan beviljas för högst 15 månader under byggtiden. Det är möjligt att få amorteringsfrihet för lån som har beviljats för byggande av ett egnahemshus eller köp av en bostad (RS-objekt) i en nybyggnad.

Amorteringsfriheten under byggtiden förkortar inte den amorteringsfria perioden på två år som kan beviljas på vägande ekonomiska grunder.

Publicerad 23.11.2012 kl. 13.38 , uppdaterad 3.7.2018 kl. 12.52
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter