Riskhantering i utlåningsverksamheten

I utlåningsverksamheten är riskhantering och dess kontinuerliga underhåll och utveckling en väsentlig del av verksamheten i anslutning till kredithanteringen. I anslutning till kredit- och borgensförbindelser hanteras kreditrisk. Utöver detta hanteras operativa risker i all verksamhet.

Riskhantering i krediter och statsborgen

Kreditrisken ingår direkt i statens lånefinansiering och lånefinansiering som omfattas av statsborgen.

I Statskontoret genomförs hanteringen av kund- och kundkoncernspecifik kreditrisk så långt som möjligt enligt samma principer som i penninginstitut, dock med beaktande av de särdrag som speciallagstiftningen och övriga förordningar ställer på statens finansieringsverksamhet. Målet med riskhanteringen i förvaltningen av krediter och statsborgen är att trygga statens fordringar och minimera kredit- och borgensförluster.

Aktuella och kontinuerligt uppföljda rapporter om kredit- och borgensstocken är redskap för hanteringen av kredit- och borgensrisker. Uppföljningen av betalningsstörningar är kontinuerlig och man har fastställt handlingsprocesser vid betalningsförseningar för alla lånegrupper. Statskontoret producerar regelbundna rapporter gällande låne- och borgensstocken även för ämbetsverk som beviljar krediter.

Tryggande av statens fordringar vid insolvens

Statskontoret fungerar som statens borgenär för de krediter som det förvaltar. Statens intressebevakning som borgenär, som ingår i tryggandet av statens fordringar, betonas vid konkurser, företagssaneringar, skuldsaneringar och realisering av säkerheter. I ovan nämnda situationer är övervakning av fordringarna, att staten företräds på ett aktivt sätt och ställningstaganden i borgenärsrollen en central del av riskhanteringen och tryggandet av fordringarna. Ur riskhanteringsperspektiv är målet i insolvenssituationer att trots problemen få en maximal betalning till staten. Vid övervakning säkerställer man att staten behandlas likvärdigt med andra borgenärer. Vid konkurser och olika arrangemang beaktar man åtgärder som avviker från det normala och ingriper i eventuella åtgärder som kränker statsborgenärens intressen, vilka vid behov kan utredas genom till exempel specialrevisioner.

Organisering av riskhanteringen

Inom finansieringsdivisionen ansvarar enheten Risker och strategi för riskövervakning på branschnivå. Inom Utlåning svarar varje kreditteams kreditchef i första hand för riskhanteringen. I Utlåningsdivisionen finns dessutom en riskhanteringschef som ansvarar för riskhanteringen i hela enheten.

Beslutsprocess

Kreditbesluten i anslutning till förvaltningen av kredit- och borgensstocken är en central del av riskhanteringen. Beslutsfattandet har genom beslut om befogenhet differentierats mellan team- och enhetsnivå. På enhetsnivå behandlas besluten i kreditgruppen, där olika man säkerställer beslutens kvalitet och riskhantering genom deltagare med olika specialiseringsområden.

Vid riskhanteringen utnyttjas den specialkompetens som uppkommer genom centraliserad förvaltning av statens olika lånegrupper. I utlåningsdivisionen hanteras förvaltningen av krediter och borgen samt riskhanteringen genom så enhetliga principer som möjligt, och dessutom beaktas särskilda riktlinjer som avtalats med de ämbetsverk som beviljar krediterna. Riktlinjerna för bostadsfinansiering har styrkts med en riskhanteringsanvisning från styrelsen i Statens bostadsfond.

Statskontoret följer till tillämpliga delar Finansinspektionens riktlinjer i förvaltningen av statens lånefinansiering. Inom statsförvaltningen omfattas verksamheten av Statens revisionsverks tillsyn. Dessutom granskas verksamheten av Statskontorets interna revision. I Finansieringsdivisionen genomförs dessutom en årlig kontroll av intern revision, där kvaliteten, riskerna och utvecklingsåtgärderna i centrala processer utvärderas och genomförandet av avtalade åtgärder följs upp.

Riskhantering i finansieringen av hyres- och bostadsrättssamfund  

I aravautlåningen stöds riskhanteringen av kund- och kommunspecifika riskklassificeringar samt en kreditriskmodell. Kreditförlustriskerna i anslutning till statsfinansiering förebyggs och minimeras med hjälp av de saneringsåtgärder och finansieringsarrangemang som lagen möjliggör.

En årlig insamling av bokslutsuppgifter och nyckeltal från hyreshussamfund genom informationssystemet SART stöder en förutseende riskhantering. Förebyggande riskhantering omfattar också kund- och kommunbesök, där fokus ligger på kommuner och områden med en negativ befolkningsutveckling och där hot som riskerar betalningsförmågan förknippas med hyreshussamfundens användningsgrad och verksamhetsförutsättningar. 

Operativ riskhantering

Utlåningsdivisionens operativa risker följs upp av en operativ riskgrupp som leds av riskhanteringschefen. Gruppen behandlar uppföljningsrapporter om avvikelser och gör utvecklings- och åtgärdsförslag till verksamhetsteamen och vid behov till enhetens ledning.

Operativ riskhantering stöds bland annat av interna befogenhetsanvisningar, arbetsinstruktioner och processbeskrivningar. Typiska mål för operativ riskhantering är att förebygga dokumentrisker och eliminera fel och skuggområden i behandlingsprocessen samt att säkerställa informationsgången mellan olika aktörer. Ett centralt delområde i den operativa riskhanteringen är att säkerställa funktionen i substansinformationssystem och att föreslå utvecklingsåtgärder. Den operativa riskhanteringen av informationssystem i utlåningsdivisionen stöds av ett fastställt administratörssystem samt en styrprocess för administrationsverksamheten mellan substansenheten och dataadministrationen.  

Publicerad 27.11.2012 kl. 12.30 , uppdaterad 13.8.2015 kl. 8.44
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter