Räntestöd för samfund

Största delen av de räntestödslån som beviljas olika sammanslutningar är räntestödslån som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar inom boendesektorn. Räntestödslånen beviljas för byggande, anskaffning och renovering i fråga om husbolag.

Räntestöd betalas också för projekt som andra myndigheter godkänt för räntestöd, bland annat projekt inom vattenförsörjning, skyddsupplag och utvecklingsbistånd.

Räntestöd för boende

Räntestödsystemet för hyresbostäder och bostadsrättsbostäder är en alternativ stödform vid sidan av aravalån. Räntestöd kan ges ut för lån för byggande, anskaffning eller ombyggnad av en hyreslägenhet eller ett bostadsrättshus. Dessutom beviljas räntestödslån för delägarobjekt och för byggande och renovering av ett bostadsaktiebolagshus. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) bestämmer vilka lån som kan få räntestöd.

Ansökan om räntestöd skall lämnas in till kommunen som bestämmer om de årliga ansökningstiderna. Projektfinansieringen beviljas av ett finansinstitut eller kommunen. ARA godkänner å sin sida lånet som ett räntestödslån. Anvisningarna för hur räntestödet ska sökas finns på ARAs webbplats. Statskontoret betalar ut räntestödet till det finansinstitut som har beviljat lånet.

Räntestödslånen omfattas av statens fyllnadsborgen (utom lånen för byggande och renovering av bostadsaktiebolagshus). Borgensförbindelsen träder i kraft direkt med stöd av lag.

Närmare information om räntestöd finns på miljöministeriets produktkort.

Ändringar i lånevillkor och säkerheter för räntestödslån

Handläggningen av ändringar gällande lånevillkor och säkerheter i räntestödslån för hyresbostäder och bostadsrättshus överfördes från ARA till Statskontoret i början av år 2016 enligt lagförändringen (1713/2015) som blev stadfäst 30.12.2015.

Ändringar i lånevillkoren och säkerheterna ska ansökas om skriftligen med en fritt formulerad ansökan. Ansökan ska vara daterad och undertecknad av den som enligt handelsregistret har rätt att teckna låntagarens firma. Lånen ska specificeras i ansökan och av ansökan ska framgå hurdan ändring det handlar om.

Ansökningar skickas till adressen rantestod(at)statskontoret.fi eller per post till Statskontoret, Bostadskrediter och statsborgen, PB 14, 00054 STATSKONTORET.

Förfrågningar om ändringar i lånevillkor och säkerheter:
tfn 0295 50 2248
rantestod(at)statskontoret.fi

Utbetalning av räntestöd

Räntestödet börjar betalas efter det att räntestödslånet har lyfts. Statskontoret betalar en del av låntagarens ränta direkt till det finansinstitut som beviljat lånet. Räntestödet betalas på lånets förfallodag två gånger om året (med sex månaders mellanrum). Det finns bestämmelser om hur mycket och för hur länge räntestöd kan beviljas, och beloppet och tiden varierar beroende på lånetyp.

När räntestödslån beviljats en sammanslutning ska den myndighet beviljat stödet tillställa Statskontoret beslutet om räntestödslån. Det är Statskontoret som administrerar lånet.

Finansinstituten ska skicka de handlingar som behövs för betalning av räntestödet till Statskontoret före den första faktureringen av räntestödet, dvs. förfallodagen för räntan. Det beror på typen av lån vilka handlingar som krävs, och närmare upplysningar om vilka handlingar som ska skickas till Statskontoret framgår av anvisningarna. Statskontorets servicenummer betjänar på numret 0295 50 2248 vardagar kl. 10-12.

Anvisning: Debitering av räntestöd för utvecklingsbistånd (pdf)

Publicerad 10.9.2013 kl. 5.00 , uppdaterad 16.8.2018 kl. 16.33
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter