Skogsförbättringslån

Staten stöder åtgärder för att främja hållbar användning och skötsel av skogar. Finansiering beviljas antingen som bidrag eller lån, vilka ansöks hos skogscentralen. Skogscentralerna har beviljat skogsförbättringslån sedan 1967 med stöd av lagen om skogsförbättring och sedan 1997 med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Statskontoret sköter faktureringen av både gamla och nya skogsförbättringslån och övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

Gamla skogsförbättringslån

Skogscentralerna beviljade skogsförbättringslån under tiden 1.1.1967–31.12.1996 med stöd av lagen om skogsförbättring. Räntan är 4 % och annuiteten är 6, 8, 12 eller 20 % beroende på villkoren i avtalet. Förfallodagen är årligen den 15 maj, men räntan beräknas fram till den 31 maj. Avgiften för reglering av lånet är 10,00 euro om året och den tas ut en gång om året i samband med förfallodagen eller slutbetalningen vid någon annan tidpunkt.

Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på den försenade amorteringen.

Lånetiden är högst 35 år. Lånen kan diskonteras om de betalas tillbaka i förtid (diskontering är en uträkning av nuvärdet på en kommande betalning). De är direkt utsökbara.

Relaterad lagstiftning:     
Skogsförbättringslagen (413/1967)
Skogsförbättringslagen (140/1987)

Nya skogsförbättringslån

Skogscentralerna har beviljat skogsförbättringslån sedan 1.1.1997 med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Räntan är 4 % och annuiteten är 6, 8, 12 eller 20 % beroende på villkoren i avtalet. Förfallodagen är årligen den 15 maj, men räntan beräknas fram till den 31 maj. Avgiften för reglering av lånet är 10,00 euro om året och den tas ut en gång om året i samband med förfallodagen eller slutbetalningen vid någon annan tidpunkt.

Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på den försenade amorteringen.

Lånetiden är högst 35 år och lånen är direkt utsökbara.

Relaterad lagstiftning: Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996)

Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

Statskontoret har inte rätt att acceptera säkerhetsändringar under lånetiden, utan skogscentralen beslutar om frågan.

Statskontoret kan medge anstånd med skogsförbättringslån. På skogsförbättringslån kan anstånd med amortering och/eller ränta beviljas på en gång bara för amorteringar och räntor som förfaller under ett kalenderår och i högst ett eller två år. Lånetiden får bli högst åtta år längre. Under anståndstiden tas ingen ränta ut. 

Anstånd ansöks med Statskontorets blankett.

PDF Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på skogsförbättringslån (pdf)
Publicerad 27.11.2012 kl. 10.39 , uppdaterad 5.5.2017 kl. 9.17
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter