Nyskifteslån

Staten stöder nyskiften genom att bevilja nyskifteslån. Lantmäterivärket har beviljat nyskifteslån med stöd av lagen om stöd för nyskiften sedan 1.4.1981. På grund av lagändringar tillämpas delvis olika villkor på nyskifteslån som beviljats vid olika tidpunkter. Statskontoret sköter faktureringen av nyskifteslån som beviljats vid olika tidpunkter och övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

Nyskifteslån enligt de gamla villkoren

Lånen baserar sig på de nyskiftesförrättningar som anhängiggjordes före den 1 juni 1990. 

Datum då förrättningen anhängiggjordes avser det datum då Lantmäterivärket gav någon lantmäteriingenjör förrättningsförordnande. Datum för beviljande av lånet är det datum då  beslutet om återkrav av kostnader fattades av Lantmäterivärket.

Räntan är 3 % och annuiteten 6 %. Förfallodagen är årligen den 15 maj. Ingen dröjsmålsränta tas ut och lånetiden är 20 år. Räntan börjar beräknas fem år efter beslutet om återkrav räknat från och med den 1 januari och amorteringarna börjar löpa med den första förfallodagen den 15 maj. Lånen är direkt utsökbara.

När lånen börjar faktureras skickar Statskontoret ut en påminnelse i december för de betalningsposter som förfaller i maj året därpå. På grundval av brevet kan låntagaren betala av hela lånet i förväg i december och räntefritt.

Statskontoret kan medge anstånd två år i sänder, sammanlagt högst tio år. Ingen ränta tas ut under tiden.

Nyskifteslånet faktureras på en gång på den första förfallodagen om låntagaren är en sammanslutning eller en kommun.

Lån som baserar sig på förrättningar anhängiggjorda 1.6.1990-31.12.2011

Lånen börjar återkrävas fem år efter det datum då beslutet om återkrav fattades.

Räntan är 4 % och annuiteten 9 %. Förfallodagen är årligen den 15 maj. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är 20 år. Räntan börjar beräknas fem år efter beslutet om återkrav räknat från och med den 1 januari och amorteringarna börjar löpa med den första förfallodagen den 15 maj. Inga anstånd med lånen beviljas. Lånen är direkt utsökbara.

När lånen börjar faktureras skickar Statskontoret ut en påminnelse i december för de betalningsposter som förfaller i maj året därpå. På grundval av brevet kan låntagaren betala av hela lånet i förväg i december och räntefritt.

Lånet faktureras på en gång på den första förfallodagen om låntagaren är en sammanslutning eller en kommun.

Lån som baserar sig på förrättningar anhängiggjorda efter 1.1.2012

Lånen börjar återkrävas två år efter det datum då beslutet om återkrav fattades.

Räntan är 4 % och annuiteten 12 %. Förfallodagen är årligen den 15 maj. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är 10 år. Räntan börjar beräknas två år efter beslutet om återkrav räknat från och med den 1 januari och amorteringarna börjar löpa med den första förfallodagen den 15 maj. Inga anstånd med lånen beviljas. Lånen är direkt utsökbara.

När lånen börjar faktureras skickar Statskontoret ut en påminnelse i december för de betalningsposter som förfaller i maj året därpå. På grundval av brevet kan låntagaren betala av hela lånet i förväg i december och räntefritt.

Lånet faktureras på en gång på den första förfallodagen om låntagaren är en sammanslutning eller en kommun.

Relaterad lagstiftning: Lagen om stöd för nyskiften (24/1981)

Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

Statskontoret har inte rätt att acceptera säkerhetsändringar under lånetiden, utan Lantmäteriverket beslutar om frågan.

Statskontoret kan bevilja anstånd för amorteringar och/eller räntor på vissa gamla nyskifteslån. För nyskifteslån som anhängiggjorts före 1.6.1990 (lånegrupp 4095) är det möjligt att medge anstånd för årliga betalningar för högst två år åt gången. Lånetiden kan till följd av anstånd förlängas med högst 10 år. Ingen ränta tas ut under tiden.

Anstånd ansöks med Statskontorets blankett.

PDF Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på nyskifteslån (pdf)
Publicerad 27.11.2012 kl. 12.27 , uppdaterad 5.4.2018 kl. 12.52
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter