Landsbygskrediter

Landsbygdskrediter är en gemensam benämning på lån som beviljas för utvecklingen av jord- och skogsbruksnäringarna och levnadsförhållanden på landsbygden.

Landsbygdskrediterna omfattar skoltlån, skogsförbättringslån, lån för grundtorrläggning, nyskifteslån, jordförbättringslån och köpeskillingsfordringar. Nya jordförbättringslån och köpeskillingsfordringar beviljas inte längre.

Skoltlån och lån för grundtorrläggning beviljas av NTM-centralen, skogsförbättringslån av skogscentralen och nyskifteslån av Lantmäteriverket.

Statskontoret sköter faktureringen av lånen och köpeskillingsfordringarna samt övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

Statistik >

Kundtjänst: tfn 0295 50 3010 vardagar kl. 10.00–15.00.
E-post: maaseutuluotot(at)statskontoret.fi

Kontaktuppgifter >

Fakturering
Låneintyg
Överföring av lån
Säkerhetsändringar under lånetiden
Anstånd för räntor och amorteringar
När låneförbindelsen upphör

Fakturering

Statskontoret skickar ut fakturan 3-4 veckor före förfallofagen. Låntagaren måste se till att Statskontoret har rätta adressuppgifter. Adressändringar kan anmälas med blanketten för adressändring.

PDF Blankett för ansökan om överföring/adressförändring av lån inom JSM:s förvaltningsområde (pdf)

Den som vill betala av sitt lån helt eller delvis vid någon annan tidpunkt kan kontakta oss för rådgivning på tfn 0295 50 3010 eller maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi.

Låneintyg

Under lånetiden kan låntagaren beställa kontoutdrag och intyg på säkerhet för sina lån. Intygen är avgiftsbelagda och priserna finns på prislistan nedan.

PDF Prislista för tjänster

Saldouppgifter om lånen och andra statliga fordringar ges bara ut till låntagarna. Låntagaren kan också ge en namngiven person fullmakt att på låntagarens vägnar få uppgifterna från Statskontoret.

Beställningar kan skickas per e-post till adressen maaseutuluotot(at)statskontoret.fi.

Överföring av lån

Då en fastighetsägare byts leder det inte automatiskt till att låneansvaret överförs. Då fastighetsägarna/gäldenären byts ska den tidigare och nya ägaren se till att en ansökan om överföring lämnas in till Statskontoret.

Ett lån kan överföras på den nya ägaren enbart om den tidigare låntagaren och den nya fastighetsägaren har ingått ett skriftligt avtal om överföringen och befriandet från skuldansvaret. Det dokument överlåtelsen av fastigheten baserar sig på (köpebrev, bouppteckning, arvskiftesinstrument eller annat åtkomstbevis) ska lämnas in till Statskontoret.

I fråga om skogsförbättringslån och nyskifteslån beslutar Statskontoret om överföringen i de fall då återbetalningen av lånet har börjat. Om den myndighet som har beviljat lånet ännu inte har beslutat om återkrav av lånet, och lånet inte har lagrats i Statskontorets datasystem, beslutar skogscentralen (skogsförbättringslån) eller Lantmäteriverket (nyskifteslån) om överföringen. I fråga om jordförbättringslån, grundtorrläggningslån, köpeskillingsfordringar och skotlån är det alltid NTM-centralen som beslutar om överföringen.

Statskontoret kan överföra ett lån enbart om hela den fastighet för vilken låneinteckningen har bekräftats har överlåtits till den nya ägaren. Om enbart en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerheten har överlåtits och överföring av lånet till ägaren av avstyckningen söks, kräver det att den myndighet som har beviljat lånet (NTM-centralen, Lantmäteriverket eller skogscentralen) samtycker till överföringen av lånet och ändringen av säkerheten. Ett beslut av den som har beviljat lånet krävs också, om det ursprungliga lånet och den ursprungliga inteckningen till följd av en ändring i ägarförhållandena fördelas i ett lån och en inteckning som hänför sig till flera fastigheter.

För ansökan om godkännande av låneöverföringen används Statskontorets blankett.

PDF Blankett för ansökan om överföring/adressförändring av lån inom JSM:s förvaltningsområde (pdf)

Säkerhetsändringar under lånetiden

Den myndighet som har beviljat lånet (skogscentralen, Lantmäteriverket eller NTM-centralen) har i egenskap av innehavare av statens panträtt behörighet att bevilja säkerhetsändringar under lånetiden. En säkerhetsändring kan krävas till exempel om en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerhet ska säljas, och avstyckningen avlyftas från statens fordringsinteckning.

Statskontoret har inte rätt att samtycka till säkerhetsändringar under lånetiden, utan i dessa situationer ska man alltid vända sig till den myndighet som har beviljat lånet.

Anstånd för räntor och amorteringar

Statskontoret kan utifrån gäldenärens ekonomiska situation bevilja anstånd för årliga betalningar av nyskifteslån och skogsförbättringslån. NTM-centralen beslutar om betalningslättnader gällande köpeskillingsfordringar, lån för grundtorrläggning och skoltlån.

Ansökan om anstånd behandlas före förfallodagen för den årliga avgiften, om ansökan har skickats till Statskontoret senast två månader före förfallodagen. Ansökningar som inkommit senast på förfallodagen för den årliga avgiften tas dock i beaktande.

PDF Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på nyskifteslån (pdf)
PDF Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på skogsförbättringslån (pdf)

Avlägsnande av anteckning beträffande pantbrev då låneförbindelsen upphör

Statskontoret meddelar registermyndigheten när ett lån har återbetalats helt och hållet. Registermyndigheten avlägsnar uppgifterna om inteckningen från inteckningsregistret (gravationsintyget). När det gäller en köpeskillingsfordran meddelar Statskontoret NTM-centralen som i sin tur ser till att uppgifterna om gravation stryks i inteckningsregistret.

Publicerad 10.9.2013 kl. 6.00 , uppdaterad 31.8.2018 kl. 13.08
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter