Statskontorets arvs- och testamentsärenden övergår till elektronisk arkivering  (28.11.2017)

I fortsättningen ska endast kopior av handlingar som gäller arv sändas till Statskontoret

Digitaliseringen av arvs- och testamentsärenden vid Statskontoret framskrider och vi inför elektronisk arkivering. Vi förvarar inte längre pappersdokument i vårt arkiv. I fortsättningen tar Statskontoret endast emot kopior av originalhandlingarna angående dödsboet efter en person som avlidit utan arvingar.

Alla handlingar angående dödsboet efter en person som avlidit utan arvingar omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten. Skicka alltså inte längre in testamentet i original, bouppteckningsinstrumentet i original eller bilagor till bouppteckningsinstrumentet i original, såsom ämbetsbetyg, och inte heller några andra originalhandlingar angående dödsboet efter en person som avlidit utan arvingar.

Att delge Statskontoret testamentet efter en person som avlidit utan arvingar

Om en person som har dött utan arvingar har upprättat ett testamente, ska Statskontoret delges testamentet. Ovannämnda ändringen inverkar särskilt på hur testamentet delges Statskontoret. Vid delgivningen ska originaltestamentet inte längre skickas till Statskontoret.

Från och med den 1 december 2017 ska följande handlingar skickas till Statskontoret vid delgivningen av ett testamente:

 1. Blankett för delgivning av testamente
   
 2. Skicka inte in testamentet i original eller bouppteckningsinstrumentet i original.

Välj ett av följande:

 • en kopia av bouppteckningsinstrumentet och en kopia av testamentet vidimerad av notarius publicus eller
 • en kopia av bouppteckningsinstrumentet, en kopia av testamentet och en kopia av blanketten ”Godemans intygande” skilt från båda godemän med godemännens intygande om att testamentet i original har uppvisats för dem eller
 • en kopia av bouppteckningsinstrumentet i vilken godemän intygar på motsvarande sätt som i blanketten ”Godemans intygande” om att testamentet i original har uppvisats för dem vid bouppteckningen och en kopia av testamentet
 1. En kopia av arvlåtarens sista ämbetsbetyg
   
 2. En kopia av testamentstagarens senaste ämbetsbetyg eller en kopia av ett registerutdrag om testamentstagaren är en förening eller en stiftelse

Ladda delgivningsblanketten och godemans intygande -blanketten på blankettsidan >

Mer information:

0295 50 2000 / Arvsärenden
arvsarenden [at] statskontoret.fi
www.statskontoret.fi/arvsarenden

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 28.11.2017 kl. 15.59 , uppdaterad 30.11.2017 kl. 9.57 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter