Arvlåtare har upprättat testamente

Arvingarna ska delges testamentet. Om det inte finns några arvingar, ska Statskontoret delges testamentet. Delgivandet sker efter bouppteckningen. Ett färdigt bouppteckningsinstrument är en förutsättning för att Statskontoret ska kunna godkänna testamentet.

Obs, en förändrat praxis! Från och med den 1 december 2017 skicka inte originalhandlingar till Statskontoret. Alla handlingar angående dödsboet efter en person som avlidit utan arvingar omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

Från och med den 1 december 2017 ska följande handlingar skickas till Statskontoret vid delgivningen av ett testamente:

 1. Blankett för delgivning av testamente
   
 2. Skicka inte in testamentet i original eller bouppteckningsinstrumentet i original.

Välj ett av följande:

 • en kopia av bouppteckningsinstrumentet och en kopia av testamentet vidimerad av notarius publicus eller
 • en kopia av bouppteckningsinstrumentet, en kopia av testamentet och en kopia av blanketten ”Godemans intygande” skilt från båda godemän med godemännens intygande om att testamentet i original har uppvisats för dem eller
 • en kopia av bouppteckningsinstrumentet i vilken godemän intygar på motsvarande sätt som i blanketten ”Godemans intygande” om att testamentet i original har uppvisats för dem vid bouppteckningen och om att de, deras maka/make/sambo eller avkomling inte får någon fördel på grund av testamentet och en kopia av testamentet
 1. En kopia av arvlåtarens sista ämbetsbetyg
   
 2. En kopia av testamentstagarens senaste ämbetsbetyg eller en kopia av ett registerutdrag om testamentstagaren är en förening eller en stiftelse

Ladda delgivningsblanketten och godemans intygande -blanketten på blankettsidan >

Handlingarna skickas till:

Statskontoret
Testamentsärenden
PB 300
00054 Statskontoret
eller registrator [at] statskontoret.fi

När bouppteckningen förrättas ska det tas i beaktande att om man planerar att använda ”godemans intygande” –blanketten vid delgivning av testamentet, godemännen i bouppteckningen måste vara ojäviga på det sätt att godemännen, deras makor/makar eller sambor eller deras avkomlingar inte får någon fördel på grund av testamentet.

Vi förbehåller rätt att be att testamentet i original skickas till Statskontoret. Testamentstagaren måste behålla testamentet i original i 6 månader.

Statskontoret godkänner testamentet, om det inte innehåller några formfel och det inte finns några andra hinder för godkännandet.

När Statskontoret har godkänt testamentet kan det omedelbart verkställas, det vill säga testamentstagaren kan ta egendomen i besittning.

Strikta formella krav ställs på ett testamente. Det rekommenderas att en juridisk expert anlitas för att upprätta ett testamente.

Publicerad 23.11.2012 kl. 14.29 , uppdaterad 12.1.2018 kl. 9.15
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter