Kommun- och landskapsekonomins informationstjänst

Kommundata-logon

Kuntatalouden tietopalvelu -kuvitus

Insamlingen av kommunernas ekonomiska information förs 2020 över från Statistikcentralen till Statskontoret. Statskontoret kommer även att ansvara för insamlingen av landskapens ekonomiska information. Dessutom kommer de uppgifter som gäller registreringen och rapporteringen av kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter att skötas av Statskontoret.

För att genomföra de nämnda ansvaren inleddes hösten 2016 Projektet för kommun- och landskapsekonomins informationstjänstvid Statskontoret. Syftet är att bygga upp de verksamhetsmodeller och system som krävs för att sköta de ovan nämnda uppgifterna. Projektet är en del av verkställandet av de åtgärder som nämns i programmet för kommuninformation. Projektet pågår till slutet av 2019 och produktionen av informationstjänstens inleds i början av 2020.

Målsättning

Målet med informationstjänsten är att främja insamlingen av ekonomisk information, datalagring och rapportering hos kommunerna och landskap så att den ekonomiska information som erbjuds är så uppdaterad, jämförbar, öppen och offentligt tillgänglig som möjligt.

Aktörer

Statskontoret äger informationstjänsten En styrgrupp styr och följer upp hur projektet framskrider, i gruppen finns representanter från finansministeriet, Skatteförvaltningen, Kommunförbundet, Statistikcentralen, Tieke ry och Tieteen tietoktekniikan keskus Oy (CSC).

Projektgruppen ansvarar för arbetets framskridande och egentliga verkställande. Statskontoret och CSC finns representerade i projektgruppen.

Tjänstens mål- och intressentgrupper

Tjänstens målgrupper är kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och andra balansenheter samt landskapen och deras affärsverk.

Andra viktiga intressentgrupper är bl.a. finansministeriet, andra ministerier, Kommunförbundet, Statistikcentralen, politiska beslutsfattare, medier och medborgare.

Informationstjänstens helhet

Informationstjänsten består av flera tjänster.

Överföringstjänsten för ekonomisk information tar emot kommunernas och landskapens ekonomiska information i XBRL-format.

I godkännandetjänsten valideras innehållet i den ekonomiska informationen. Kommunernas och landskapens beslutsfattare kan konstatera resultaten från granskningar, kontrollera i rapporter att den ekonomiska information de skickat in är korrekt och till sist godkänna att den ekonomiska informationen publiceras.

Registertjänsten är den ekonomiska informationens datalager. Datalagret erbjuder ett öppet gränssnitt via vilka alla kan nå de godkända och publicerade ekonomiuppgifterna.

Rapporteringstjänsten genomförs som en del av analys- och rapporteringstjänsten för den offentliga förvaltningen (på finska). Kommunernas och landskapens ekonomiska rapporter erbjuds här, bl.a. balans, resultatkalkyl, finansieringskalkyl osv. Dessutom erbjuder analys- och rapporteringstjänsten uppgifter som kombinerats och analyserats från flera källor. Även här finns ett öppet gränssnitt.

Kontaktuppgifter >

Publicerad 14.12.2017 kl. 10.55 , uppdaterad 14.12.2017 kl. 14.18
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter