Vård- och rehabiliteringstjänster för krigsinvalider och krigsveteraner 2018–2022  (22.11.2017)

Statskontoret har konkurrensutsatt vård- och rehabiliteringstjänsterna för krigsinvalider samt institutionsrehabiliteringen för krigsveteraner för åren 2018–2022. Ett centralt mål med konkurrensutsättningen var att garantera god och högklassig vård och rehabilitering.

Konkurrensutsättningen indelades i

  1. vårdtjänster för krigsinvalider och militärinvalider
  2. rehabiliteringstjänster för krigsinvalider, krigsveteraner och specialgrupper.

Båda upphandlingarna genomförs i hela landet, i sex regioner, genom ramavtal. I varje region har det utsetts ett nödvändigt antal serviceproducenter enligt vård- och rehabiliteringsbehovet i regionen. Regionindelningen följer regionsförvaltningsverkens regioner.
Upphandlingen gjordes i samarbete med Hansel, som är statens enhet för samordnad upphandling.

Valfrihet

Klienternas valfrihet minskar inte under den nya avtalsperioden. Klienterna väljer den lämpligaste serviceproducenten tillsammans med Statskontoret, precis som tidigare. Beroende på klientens servicebehov kan man också välja en serviceproducent utanför den region där klienten bor.

Inom vårdtjänsterna finns 31 serviceproducenter att välja på och inom rehabiliteringstjänsterna 48. En del av tjänsterna kunde erbjudas frivilligt, så alla serviceproducenter erbjuder inte alla tjänster.

Ny serviceprodukt: period för bedömning av rehabiliteringsbehovet

Utöver den bekanta intervallvården, dagverksamheten (institutionsvård på deltid), dagrehabiliteringen och hemrehabiliteringen erbjuds en ny serviceprodukt i form av en period för bedömning av rehabiliteringsbehovet. Den är avsedd för klienter som inte tidigare har deltagit i rehabilitering eller som inte är säkra på vilken rehabiliteringsform som passar dem bäst. Bedömningsperioden innefattar tre dygn på institution med undersökningar och träffar med läkare, fysioterapeut och andra som arbetar med rehabilitering.

Ny funktionsduglighetsklass: specialklass

Som ny funktionsduglighetsklass finns nu specialklassen. Klienter som tillhör den här klassen har oftast redan tidigare en gravt bristande funktionsduglighet men deras situation blir betydligt sämre. Den vård som behövs är mycket intensiv, tidskrävande, belastande och mer krävande än i funktionsduglighetsklass 1. Ändringen kan vara kort- eller långvarig. En kortvarig ändring kan till exempel bero på en stor operation som förutsätter intensiv eftervård. Även krävande hospicevård tillhör till den här klassen.

Öppen rehabilitering och service-tv utanför konkurrensutsättningen

Hemrehabiliteringen i form av stödd rehabilitering i hemmet har fått god respons. Tjänsten erbjuds även under den nya avtalsperioden. Däremot lämnades den öppna rehabiliteringen utanför konkurrensutsättningen, och mot betalningsförbindelse av Statskontoret kan den erbjudas även av andra serviceproducenter än de som deltog i konkurrensutsättningen. Krigsinvalider kan alltså fortfarande anlita sin bekanta fysioterapeut eller massör. Statskontoret fastställer årligen ett högsta pris för öppen rehabilitering.

Service-tv:n för krigsinvalider fortsätter som förut. Statskontoret fastställer priset årligen.

Institutioner där avtalet upphör att gälla

Alla de serviceproducenter som hade avtal med Statskontoret för 2017 deltog inte i konkurrensutsättningen eller klarade sig inte i den. För dessa institutioner upphör avtalet med Statskontoret att gälla den 31 december 2017.

Vissa klienter vårdas vid vårdinstitutioner som inte längre har ett avtal med Statskontoret från och med den 1 januari 2018. Statskontoret kontaktar dessa klienter. Om klienten vill får hen flytta till en vårdinstitution som har avtal med Statskontoret från och med ingången av 2018. Om klienten vill fortsätta sin vårdrelation med sin nuvarande vårdinstitution, kontaktar Statskontoret institutionen för att säkerställa detta.

Rehabiliteringstjänster hos inrättningar som inte längre har avtal med Statskontoret från och med den 1 januari 2018 kan inte längre användas efter den 31 december 2017.

Kriterier för konkurrensutsättningen

Kriterierna för konkurrensutsättningen var vårdens och rehabiliteringens kvalitet och pris. Statskontoret har försökt säkerställa kvaliteten genom att ställa höga minimikrav för serviceproducenterna och tjänsterna. Varje serviceproducent och tjänst ska i sin helhet uppfylla minimikraven.

Eftersom klienternas medelålder är cirka 94 år, krävs det att klienternas individuella behov beaktas särskilt mycket när tjänsterna produceras. Till exempel har ingen minimitid för individuell rehabilitering fastställts eftersom alla klienter inte längre orkar med en hel timme rehabilitering åt gången. Minimikraven för personaldimensioneringen följer målen i äldreomsorgslagen och är anpassade till antalet klienter och klienternas funktionsduglighetsklass.

Utvalda samarbetspartner för perioden 2018–2022

För upphandlingsavtalet krävs både ett upphandlingsbeslut och ett separat skriftligt avtal. På vår hemsida anges de serviceproducenter som har ett ramavtal med Statskontoret från och med den 1 januari 2018 och med vilka avtalet har undertecknats. Vi uppdaterar sidan och kompletterar listan vartefter fler avtal undertecknas. När alla avtal har undertecknats, uppdaterar vi sidan med information om det. Till listan >
 

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 22.11.2017 kl. 10.53 , uppdaterad 8.12.2017 kl. 13.06 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan