Sökande av ändring

Det är inte möjligt att överklaga beslut av Statskontoret, det behöriga kommunala organet (tidigare hälsovårdsnämnden) och Folkpensionsanstalten. Ett undantag är beslut om resekostnader i anslutning till rehabilitering (10 § 3 mom. i lagen om rehabilitering av frontveteraner).

Om ett ärende som ska behandlas av ett organ har delegerats till en tjänsteman för avgörande, kan beslutet inte överklagas genom besvär. Tjänstemannen är dock skyldig att föra ärendet till avgörande av det delegerande organet, om den som är missnöjd med beslutet skriftligt kräver detta inom 14 dagar från delgivningen av beslutet.

Till beslutet om rehabilitering ska fogas anvisningar som redogör för vad den som är missnöjd med beslutet ska göra för att få ärendet omprövat.

Publicerad 14.12.2012 kl. 14.19 , uppdaterad 14.12.2012 kl. 14.19
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan