Rehabilitering och stöd för boende i hemmet av frontveteraner som bor i hemlandet

Länkarna till ämnen på denna sida:

Begränsningar av rätten till rehabilitering >
Kan makan/maken delta i rehabiliteringen? >
Rehabiliteringsformer >
Rehabilitering av frontveteraner och deras makor >
Syftet med gemensamma rehabiliteringsperioder >
Ansökan om rehabilitering >
Bilagor till ansökan >
Resekostnader >

Anordnande av rehabilitering för frontveteraner och tjänster som stöder frontveteranens boende i hemmet 2018 (pdf) > 
Kontaktuppgiftsblankett för personen som har ansvar för kommunala tjänster som stöder frontveteranernas boende i hemmet (pdf) >  
Kontaktuppgiftsblankett för personen som har ansvar för frontveteranernas rehabilitering (pdf) > 
Rehabiliteringsanstalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för frontveteraner och pris per vårdsdygn år 2018 (pdf) > 
Stödd rehabilitering i hemmet (pdf) > 

Lag om rehabilitering av frontveteraner gäller ej för krishanteringsveteraner.

De frontveteraner som har deltagit i krigen 1939–1945 och som har beviljats frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken är berättigade till frontveteranrehabilitering. Ansökan om rehabilitering ska riktas till frontveteranens hemkommun.

Begränsningar av rätten till rehabilitering

Rätten till rehabilitering för frontveteraner är sekundär i förhållande till militärskadelagen, trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare eller tidigare lagar som motsvarar dessa. Sökandens möjlighet att få rehabilitering med stöd av dessa lagar ska först utredas. Detta betyder bl.a. att krigsinvalider, vars invaliditetsgrad enligt militärskadelagen är minst 10 procent, inte kan få rehabilitering som är avsedd för frontveteraner.

Rehabiliteringen medför inte några kostnader för vare sig frontveteranen eller veteranens maka/make.

Kan makan/maken delta i rehabiliteringen?

Även makan/maken till en frontveteran får delta i institutions- eller dagrehabilitering, men han/hon har inte rätt till öppen rehabilitering.

Ytterligare information: Rehabilitering av frontveteraner och deras makor >

Rehabiliteringsformer

Per kalenderår kan frontveteraner få institutionsrehabilitering enligt följande:

Institutionsrehabilitering (funktionsduglighetsklass III) högst 10 dygn per kalenderår
Institutionsrehabilitering för frontveteraner med en skada eller en sjukdom som sänker funktionsförmågan (funktionsduglighetsklass I eller II) 2–4 veckor per kalenderår om detta är ändamålsenligt med tanke på målen med rehabiliteringen


Öppen rehabilitering kan ges till frontveteraner enligt följande: Om frontveteranen har en skada eller en sjukdom som sänker funktionsförmågan, kan rehabilitering beviljas:

dagrehabilitering för frontveteraner (funktionsguglighetsklass III) och maka/make högst 10 dagar per kalenderår
dagrehabilitering för frontveteraner (funktionsguglighetsklass I och II) och maka/make högst 20 dagar per kalenderår
annan öppen rehabilitering (funktionsguglighetsklass III) högst 20 behandlingstillfällen per kalenderår
annan öppen rehabilitering (funktionsguglighetsklass I och II) högst 30 behandlingstillfällen per kalenderår


Öppen rehabilitering för frontveteraner kan t.ex. vara:

  • Frontveteraner i funktionsduglighetsklass III:
    Öppen rehabilitering i 2 serier på 10 behandlingstillfällen (2 x 10)
  • Frontveteraner i funktionsduglighetsklass I eller II:
    Öppen rehabilitering i serier på 3 x 10 eller 2 x 15 behandlingstillfällen

Rehabiliteringsperiodernas längder bestäms i förordningen om rehabilitering av frontveteraner.

Rehabilitering av frontveteraner och deras makor

Makan/maken till en frontveteran och hans/hennes make/maka får delta i institutionsrehabilitering på samma institution, enligt följande:

Maka/make till en frontveteran i funktionsduglighetsklass III Samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdinstitution som frontveteranen, högst 10 dygn
Maka/make till en frontveteran i funktionsduglighetsklass I eller II Samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdinstitution som frontveteranen, högst 14 dygn


Den gemensamma rehabiliteringen för en frontveteran jämte maka/make kan genomföras t.ex. enligt följande:

Funktionsduglighetsklass III frontveteranen 10 dygn makan/maken samtidigt högst 10 dygn
Funktionsduglighetsklass I och II frontveteranen högst 4 veckor makan/maken samtidigt högst 2 veckor


Makans/makens rehabiliteringsperiod får dock inte vara längre än frontveteranens.

Syftet med gemensamma rehabiliteringsperioder

Behovet och ändamålsenligheten av en gemensam rehabiliteringsperiod prövas av det kommunala organ som har hand om verkställigheten av folkhälsoarbetet eller av en tjänsteinnehavare som det har utsett. Det är också detta organ som fattar beslutet om beviljandet. Avsikten med en gemensam rehabiliteringsperiod är att om möjligt förbättra resultatet av frontveteranens rehabilitering och påverka veteranens förmåga att bo hemma, bl.a. genom att stödja makans/makens förmåga att orka.

Att makan/maken deltar i rehabiliteringen innebär inte att frontveteranens egen rehabilitering förkortas. Den som beslutar om rehabiliteringen ska samtidigt bedöma den gemensamma rehabiliteringsperiodens längd, ändamålsenlighet och behövlighet. En förutsättning för en gemensam rehabiliteringsperiod är att båda makarna enhälligt önskar en sådan.

Ansökan om rehabilitering

Ansökan till frontveteranrehabilitering ska göras hos den berörda verksamhetsenheten i sökandens kommun/samkommun (i praktiken vanligen hälsocentralen) på en av Statskontoret fastställd ansökningsblankett. De kommunala hälsocentralerna har sådana blanketter.

Ansökan ska göras av frontveteranen eller en person som denne har bemyndigat.

Bilagor till ansökan

Till sin ansökan om institutionsvård ska frontveteranen foga ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd och sitt rehabiliteringsbehov. Även till makans/makens ansökan ska ett läkarutlåtande fogas. Utlåtandena får vara högst ett år gamla.

Ytterligare information:
Merja Längman
, tfn 0295 50 3239, och Anne Sirén, tfn 0295 50 3248
E-post: fornamn.efternamn (at) statskontoret.fi

Resekostnader

Frontveteraner kan söka ersättning för de resekostnader som har uppkommit med anledning av rehabiliteringen hos Folkpensionsanstaltens byrå i hemkommunen.

Folkpensionsanstalten betalar alla nödvändiga resekostnader till frontveteraner och makor/makar som har varit på rehabilitering.

I samband med ansökan ska frontveteranen ge Folkpensionsanstalten:

  • den betalningsförbindelse som kommunen har gett eller en kopia av beslutet om godkännande
  • en utredning över deltagandet i rehabiliteringen (denna utredning kan ges t.ex. på Folkpensionsanstaltens blankett för detta ändamål).

Ytterligare information: Folkpensionsanstaltens byråer

Publicerad 14.12.2012 kl. 10.55 , uppdaterad 20.4.2018 kl. 13.27
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan