Sökande av ändring i beslut

Varje person som har sårats, skadats eller insjuknat ska i regel själv göra ansökan och eventuellt begära omprövning av beslut om dessa.

Statskontoret ger vid behov ytterligare information och praktiska anvisningar för att göra en ansökan om ersättning, tfn 0295 50 3070.

Anvisningar ges också av Krigsinvalidernas Brödraförbunds lokalavdelningar, distriktsbyråer och centralbyråer samt de brödra- och sjukhem som tillhandahåller rådgivningsservice.

Ytterligare information om sökande av ändring

Rättelse av livränta och tilläggsförsörjningspension

En rättelseansökan ansökan kan göras i syfte att

  • höja den invaliditetsgrad som ligger till grund för livräntan
  • få ändring i ett gällande beslut om tilläggsdelar till livräntan, tilläggsräntan och tilläggsförsörjningspensionen.  

Rättelse av livränta
Orsaken till en ansökan om rättelse av ett livräntebeslut kan vara att den skada eller sjukdom som ersätts avsevärt har förvärrats sedan det tidigare livräntebeslutet har getts. I detta sammanhang kan man också beakta eventuella ytterligare skador och -sjukdomar som har orsakats av de skador och sjukdomar som ersätts.

Att skadan eller sjukdomen har förvärrats ska styrkas med ett läkarutlåtande som ska fogas till ansökan.

Vid avgörandet av en ansökan om rättelse av livräntan beaktas inte en allmän försämring av hälsotillståndet eller en försämring av civila sjukdomar eller handikapp till följd av ålderdom.

Rättelse av tilläggsdelar till livräntan, tilläggsränta och tilläggsförsörjningspension
Även i de gällande besluten om tilläggsdelar till livräntan, tilläggsränta och tilläggsförsörjningspension kan rättelse begäras. Grunden för en ansökan om rättelse är att de omständigheter som ligger till grund för ersättningsbeloppen har ändrats avsevärt.

Det finns ingen tidsfrist för att söka rättelse.

Förnyad ansökan om ersättning

Det är möjligt att förnya en ansökan om ersättning, om skadan eller insjuknandet har inträffat i militärtjänst eller i jämförbara förhållanden innan militärskadelagen trädde i kraft 1.1.1948.

Omprövning av beslut
Statskontoret kan ompröva mer än fem år gamla beslut, där ersättning för en skada antingen helt har förkastats eller där en skada eller en sjukdom har ersätts endast delvis.

En begäran om omprövning kan riktas till Statskontoret vad gäller beslut av Statskontoret och därtill även av försäkringsdomstolen och högsta domstolen.

När kan man ansöka om ersättning på nytt?
Det avgörande i samtliga fall är att det har förflutit minst fem år sedan det senaste beslutet har getts i det aktuella ärendet.

Utifrån en om prövning av ett ärende kan man få ett positivt beslut, om ersättningspraxis har ändrats. Likaså kan det vara till nytta om en ny utredning läggs fram i ärendet. Nya utredningar kan omfatta t.ex. läkarutlåtanden och ögonvittnesrapporter.

Besvär/begäran om omprövning

Rättelse i ett beslut av Statskontoret ska sökas hos Statskontoret.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligen och tillställas Statskontoret. I begäran om omprövning ska namnet på den person som begär omprövning och dennes hemkommun uppges. Skrivelsen ska undertecknas egenhändigt av den som begär omprövning eller någon annan person som upprättar den. Om den som begär omprövning inte undertecknar begäran själv, ska en fullmakt bifogas, om inte ombudet är advokat eller allmänt rättsbiträde. Om begäran om omprövning har skrivits av någon annan person än den som begär omprövning, ska ombudets yrke och boningsort anges.

Till begäran om omprövning bifogas Statskontorets beslut i original eller en kopia av det. Till begäran ska dessutom bifogas original eller kopior av de handlingar som den som begär omprövning åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har sänts till Statskontoret. Av begäran ska framgå vilket slags omprövning man begär i beslutet och på vilka grunder man begär omprövning.

Begäran om omprövning ska finnas hos Statskontoret inom tjänstetid senast den trettionde (30) dagen efter den dag då den som begär omprövning har delgivits beslutet. Om inte annat visas i samband med begäran om omprövning, anses personen ha delgivits beslutet den sjunde (7) dagen efter det postningsdatum som anges i beslutet.

Den som begär omprövning eller personens juridiskt befullmäktigade ombud kan lämna in begäran om omprövning till Statskontoret personligen, på eget ansvar genom bud, per post eller per e-post.

Om begäran om omprövning sänds per post, ska det lämnas in till posten i så god tid att Statskontoret får postförsändelsen som innehåller begäran om omprövning eller avin om ankomsten till postadressorten före utgången av den nämnda utsatta tiden.

Statskontorets postadress är PB 60, 00054 STATSKONTORET.
E-post: krigsveteraner.info (at) statskontoret.fi

Om kunden är missnöjd med beslutet som Statskontoret fattat utifrån begäran om omprövning, kan kunden anföra besvär hos försäkringsdomstolen.

Undanröjande av beslut

Försäkringsdomstolen kan undanröja ett laga kraft vunnet beslut, om beslutet grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller om beslutet uppenbart inte är lagenligt.

Publicerad 13.12.2012 kl. 11.28 , uppdaterad 21.2.2017 kl. 15.15
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan