Hemvård och dess olika stödformer

Länkarna till ämnen på denna sida:

Boendeservice >
Måltids- och annan stödservice >
Hemvårdshjälp >
Förhöjt sjukhjälpstillägg >
Stöd för närståendevård >

Krigsinvalider kan söka följande hemvårdstjänster av sin hemkommun:

  • måltids- och annan stödservice
  • hemvårdshjälp
  • stöd för närståendevård
  • boendeservice (t.ex. i servicehus)
  • hemsjukvård och hjälpredskap

Förutsättningen för stödet är:

  • invaliditetsgrad på minst 10 % för de invalider som har skadat sig eller insjuknat i krig under 1939-1945
  • invaliditetsgrad på minst 20 % för de invalider som har skadat sig eller insjuknat under värnpliktstid eller i FN-tjänsten före år 1991.

Därtill är det möjligt att av Statskontoret få förhöjt sjukhjälpstillägg för kontinuerliga hemvårdskostnader.

Boendeservice

Kommunen ska göra upp en klientplan (vård- och serviceplan) över behovet av boendeservice. Statskontoret ersätter stödtjänsternas och omsorgens andel till kommunerna. Invaliden ska själv stå för hyres-, el- och vattenkostnaderna. Ytterligare information ges av din hemkommun.

Måltids- och annan stödservice

Måltidsservice i Finland
Den kommunalt ordnade måltidsservicen, klädvården, städhjälpen och övriga stödservicen är avgiftsfri för invalider. Invalidens hemkommun beviljar dessa tjänster och beslutar hur de genomförs. Ytterligare information ges av din hemkommun.

Måltidsservice i Sverige
Statskontoret kan ersätta kostnaderna för en måltid per dag för skadade och sjuka invalider som är fast bosatta i Sverige. Från och med 1.1.2016 berättigade för stödet är även i Sverige bosatta personer som har skadat sig eller insjuknat i krig under 1939-1945 och vars invaliditetsgrad är minst 10 %.

Måltidsersättningen ges dock inte för den tid då invaliden är i institutionsvård eller i motsvarande hel- eller deltidsvård vars kostnader betalas av Statskontoret.

Statskontoret fastställer årligen priset på en måltid som kan ersättas. Priset är bundet till värdet på en lunchförmån i den svenska beskattningen. År 2019 är värdet på rikskortet 98 SEK per dygn.

Ansökan om måltidsservice i Sverige
De invalider som bor i Sverige kan göra en ansökan om måltidsservice med Statskontorets ansökningsblankett för erhållande av Rikskort >

En förutsättning för att få servicen är att sökanden ger Statskontoret tillstånd att skicka de nödvändiga uppgifterna till Finlands krigsinvaliders Sverigedistrikt. Statskontoret ger en betalningsförbindelse till dem som har rätt till måltidsservice.

Genomförande av måltidsservicen till sökanden
Finlands krigsinvaliders Sverigedistrikt sköter måltidsservicen med Edenreds Rikskort och skickar kort till den berättigade enligt de uppgifter som sökande har gett till Statskontoret.

Statskontoret ersätter också enligt betalda fakturor andra hem-, omvård- och stödtjänster till krigsinvalider som bor i Sverige.

Ytterligare information:
Finlands krigsinvaliders Sverigedistrikt, Box 5133, 121 17 Johanneshov, verksamhetsledare Juha Joki tfn +46 705 63 03 73. Byrån tfn +46 86 48 11 31

Statskontoret: Tarja Wheeler, tfn +358 295 50 3261

Hemvård

Den arbetshjälp som ges av kommunala hemvårdare eller hemhjälpare är avgiftsfri för personer med en invaliditetsgrad på minst 20 procent. Från och med den 1 januari 2017 utvidgades förmånen till att gälla även personer som har skadats eller insjuknat på grund av krigen 1939-1945 och vars invaliditetsgrad är minst 10 procent. Beslut om hemvården fattas från fall till fall av social- och hemservicebyrån i sökandens hemkommun.

Ytterligare information: de kommunala social- och hemhjälpsbyråerna.

Förhöjt sjukhjälpstillägg

Det är även möjligt att få ersättning för kontinuerliga hemvårdskostnader av Statskontoret som förhöjt sjukhjälpstillägg. Villkoret är en invaliditetsgrad på minst 50 procent.

Beviljandet av förhöjt sjukhjälpstillägg grundar sig på en ekonomisk behovsprövning.

Ansökan om förhöjt sjukhjälpstillägg
Förhöjt sjukhjälpstillägg söks utifrån de kostnader som redan har upkommit eller hemvård som en annan person redan har gett. Tillägget betalas till invaliden och är liksom övriga ersättningar skattefri inkomst.

Stöd för närståendevård

Kommunen kan stöda en person som sköter en invalid genom att betala stöd för närståendevård. Vårdaren skall stå invaliden nära, men behöver inte vara en släkting. Kommunen ingår då ett avtal med den person som ansvarar för vården.

Beviljandet av stödet och dess storlek beror i första hand på omfattningen på vårdbehovet och hur bindande och krävande den är. Beloppet varierar beroende på kommun.

Stödet för närståendevård utbetalas till vårdaren månatligen, och det är en skattepliktig inkomst. Ytterligare information om stöd för närståendevård ges av din hemkommun.

Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 13.12.2012 kl. 17.56 , uppdaterad 10.1.2019 kl. 11.40 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan