Ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar

Fel eller försummelser som begås av en statlig tjänsteman eller myndighet kan orsaka skador som staten ansvarar för med stöd av skadeståndslagen (412/1974) eller en särskild lag.

 Statens skadeståndsansvar kan också grunda sig på strikt ansvar oberoende av vållande.

Det är i regel Statskontoret som handlägger skadeståndsanspråk som grundar sig på fel eller försummelser som begås av en statlig tjänsteman eller strikt ansvar.

I vissa fall handläggs dock skadeståndsanspråk som gäller sakskador eller ekonomiska skador som orsakats av fel eller försummelser som begåtts av en statlig tjänsteman av den myndighet som orsakat skadan.

Här kan du kontrollera om det är Statskontoret eller myndigheten som orsakade skadan som handlägger skadeståndsanspråket.

Statskontoret har dock inte behörighet i ärenden, där skadan har orsakats av justitiekanslersämbetet eller riksdagens justitieombudsmannens kansli. Skadeståndsanspråk som gäller dessa skador riktas till myndigheten i fråga.

Ett beslut som har meddelats av Statskontoret utifrån skadeståndslagen i ett ersättningsärende är inte överklagbart. Vid behov kan den skadelidande väcka skadeståndstalan mot staten vid allmän domstol i den ordning som gäller för tvistemål.

Ansökan om ersättning

Ersättning kan krävas skadeståndsanspråket kan framläggas med fritt formulerad ansökan.

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–12.00 tfn 0295 50 3740
KP sähköposti ikoni

Sänd e-post skadestand [at] statskontoret.fi

Sänd post med adress
Statskontoret/Skadestånd
PB 50
00054 Statskontoret

KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Suomi.fi-meddelanden -tjänsten

Telefonsamtal bandas, läs mera >

Publicerad 2.3.2015 kl. 13.23 , uppdaterad 26.4.2018 kl. 10.03
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan