Skada som orsakats genom brott inom EU-området

Europarådets direktiv 2004/80/EG En sökande som är bosatt i Finland kan till Statskontoret lämna en ansökan om ersättning för skada som orsakats genom ett uppsåtligt våldsbrott i något annat av Europeiska unionens medlemsstater.

På sökandens begäran ger Statskontoret allmän vägledning i sökandet av ersättning samt information om hur ansökan skall fyllas i och vilka handlingar som skall fogas till ansökan. Ersättning kan sökas för skada som orsakats genom brott 1.7.2005 eller därefter. Ersättningen betalas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium brottet har begåtts. Ersättning söks på en blankett för ansökan om ersättning som gäller i det land där brottet har begåtts.

Var får man råd och blanketter?

Brottet som har begåtts i Finland Blanketter för ansökan om ersättning och råd fås hos Statskontoret, Statskontorets webbsidor, Fpa och polisen.

Brottet som har begåtts på annat håll inom EU-område Blanketter fås hos Statskontoret och myndigheterna i det land där brottet har begåtts.

Var får man närmare uppgifter och blanketter för ansökan om ersättning?

Ersättning ska ansökas med blanketten för ansökan om ersättning från den stat där brottet har begåtts. Du får blanketter och närmare uppgifter från Statskontoret, Internet eller myndigheterna i den stat där brottet har begåtts.

Läs mer Europeisk civilrättsatlas 

Förfarande vid gränsöverskridande brottsskadeärenden

Publicerad 21.12.2012 kl. 10.34 , uppdaterad 21.12.2012 kl. 10.37
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan