När ersättning betalas av statsmedel?

Ersättning betalas för en skada som har orsakats genom brott som har begåtts i Finland.

Rätt till ersättning har också en person som blivit offer för ett brott utomlands och som vid tidpunkten för brottet hade hemvist i Finland. Därtill förutsätts att

• vistelsen utomlands berodde på arbete, studier eller andra med
dem jämförbara orsaker, eller
• rätten till ersättning annars bör anses vara berättigad med avseende på brottets nära anknytning till Finland, det nära förhållandet mellan gärningsmannen och brottsoffret, skadans art samt den skadelidandes möjligheter att få ersättning från annat håll.

Om brottet har begåtts utanför Finland i ett annat av Europeiska unionens medlemsstater och om ersättningen inte skall ersättas av Finlands statsmedel, kan personen i fråga ha rätt till ersättning enligt den lag som gäller i landet där brottet har begåtts.

Ersättning av statsmedel beviljas av Statskontoret.

Vad gäller ersättning av skador till följd av brott som har begåtts före år 2006 tillämpas i huvudsak den tidigare brottsskadelagen (21.12.1973/935).

Publicerad 18.12.2012 kl. 17.25 , uppdaterad 18.12.2012 kl. 17.20
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan