Ersättning som skall betalas

Om ersättning på grund av samma skadefall betalas till flera skadelidande görs grundavdraget separat för varje ersättningsmottagare.

Den högsta möjliga ersättningen enligt brottsskadelagen är 61 500 euro.

  • Dessutom kan man betala ersättning för sveda och värk samt andra tillfälliga men upp till 12 000 euro.
  • Den maximala ersättningen för lidande är 3 600 euro. Den maximala ersättningen för lidande till offer för ett sexualbrott är 9 500 euro eller om offret var minderårigt vid gärningstidpunkten, högst 16 200 euro.
  • Den maximala ersättningen till en närstående person till den omkomne är sammanlagt 6 000 euro.
  • Den maximala ersättningen till arbetsgivare för lön eller motsvarande ersättning är 150 euro per dag .

Den maximala ersättningen för sakskada och ekonomisk skada är 31 000 euro.

Enligt brottsskadelagen betalas ingen ränta på ersättningen.

Grundavdrag

Från det sammanlagda beloppet av de ersättningar som betalas den skadelidande för

ett och samma skadefall görs ett grundavdrag på 220 euro. Om ersättning på grund av samma skadefall betalas till flera skadelidande görs grundavdraget separat för varje ersättningsmottagare

Ersättningarnas maximibelopp och grundavdrag förstärks vart tredje år. Ersättningsbeloppen har senast blivit förstärkta i början av 2018.

Inverkan av ett domstolsavgörande på en ersättning för brottskada

Om Statskontoret i sitt beslut avviker från domstolens avgörande i ersättningsfrågan uppger Statskontoret grunderna för avvikelsen i sitt beslut.

Gärningsmannen är alltid skyldig att betala ersättning till den skadelidande enligt det beslut som domstolen meddelat med stöd av skadeståndslagen. Rätten till ersättning övergår dock till staten i den mån som Statskontoret beviljat ersättning till den skadelidande med stöd av brottsskadelagen.

Förskottersättning 

Sökanden kan på begäran erhålla förskottsersättning, om beslutet i ett ersättningsärende fördröjs vid Statskontoret och om det är uppenbart att sökanden har rätt till en ersättning av betydande storlek.

Publicerad 21.12.2012 kl. 10.22 , uppdaterad 14.5.2018 kl. 15.15
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan