Sökande av ersättning

Brottsoffret ska anmäla brottet till polisen.

Om ärendet behandlas i en domstol, ska brottsoffret kräva ersättning av den som har begått brottet i domstolen. Den som har begått brottet är alltid skyldig att betala en ersättning som har fastställts av en domstol.

Eftersom en ersättning som betalas av Statskontoret är sekundär, ska offret i första hand ansöka om ersättning hos en annan instans, t.ex.:

 • FPA (t.ex. sjukdagpenning, sjukvårdskostnader, resekostnader)
 • Försäkringsbolaget (t.ex. utifrån en försäkring för arbetsolycksfall, försäkring för fritidsolycksfall eller utifrån rese-, hem-, trafik eller rättskyddsförsäkringar)
 • Arbetslöshets- och sjukkassan

Däremot krävs det dock inte att sökanden först försöker få ersättning av den som har begått brottet för att ansöka om ersättning hos Statskontoret.

Ansökningstid för en ersättning
Ersättning ska ansökas hos Statskontoret med den blankett som är avsedd för detta syfte inom tre år efter att en laga kraft vunnen dom har meddelats i ersättningsärendet.

Om ärendet inte har behandlats i en domstol, ska ersättning ansökas inom tio år efter att brottet har begåtts.

Ansökan om ersättning för brottsskada finns på Statskontorets Blanketter-sida >

Följande handlingar ska fogas till ansökan:

 • En specificerad fullmakt om man önskar att den ersättning som ska betalas till sökanden betalas till en annan person än sökanden själv.
 • En kopia över den dom som domstolen har meddelat eller, om en sådan dom inte finns, en kopia över förundersökningsprotokollet.
 • Ett läkarutlåtande eller en sjukjournal.
 • Eventuella beslut och utredningar från försäkringsbolagen, FPA samt andra instanser som har betalat ersättningar.
 • Verifikat över alla utgiftsanspråk om ärenden inte har behandlats i domstol.
 • Verifikat över anspråk på tandvårdsutgifter.
 • Ett läkarutlåtande över arbetsoförmågan, en kopia över beslutet om sjukdagpenning samt ett intyg över den lön som arbetsgivaren har betalat och beloppet på inkomstbortfallet vad gäller personer som kräver ersättning för inkomstbortfall.
 • Verifikat över de krävda begravningsutgifterna och vid behov bouppteckningsinstrumentet och fullmakter.
 • En utredning över den skadedrabbades sjukdom, skada eller annan hjälplöshet samt ekonomiska förhållanden vad gäller personer som ansöker om ekonomisk ersättning samt ersättning av sakskada som ersätts enligt prövning.
 • En kalkyl över ombudets arvode samt ett eventuellt ersättningsbeslut av ett försäkringsbolag vad gäller personer som ansöker om ersättning av rättegångskostnader.
 • Ombudets faktura samt en utredning över den beviljade rättshjälpen eller det förordnade rättsbiträdet vad gäller personer som ansöker om ersättning av ansökningskostnader.
 • En öppen rättegångsfullmakt om någon annan än ett offentligt rättsbiträde eller en advokat fungerar som ombud.

Till ansökan ska arbetsgivaren foga en utredning över

 • det brott som har orsakat personskadan
 • arbetsoförmågan hos den person som har drabbats av personskadan
 • dagpenningen från FPA och ersättningar från andra instanser
 • den lön som har betalats under tiden för arbetsoförmåga.

Publicerad 21.12.2012 kl. 10.00 , uppdaterad 22.9.2017 kl. 15.09
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan