Olycksfall under studier

I egenskap av statens försäkringsinrättning handhar Statskontoret den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för studerande vid statens läroanstalter.

Studerande vid statliga skolor har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring även om de studerande inte har ett arbetsförhållande.

När har man rätt till ersättning?

Studerande har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring

 • om olyckan inträffar under praktisk undervisning som kan jämföras med arbete i anslutning till studierna (lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete 1318/2002)
 • om olyckan inträffar under en resa från läroanstalten eller bostaden till en av läroanstalten anvisad arbetspraktikplats, plats för inlärning i arbetet, plats för praktisk arbetslivsorientering eller plats för avläggande av fristående examen utanför läroanstalten eller tvärtom.
 • om ovan nämnda praktiska undervisning som anknyter till studierna och som kan jämföras med arbete orsakar dig en yrkessjukdom.

Se yrkessjukdom >

Vilka läroanstalter omfattas av ersättningen?

Olycksfallsersättning kan betalas till personer som studerar vid

 • en yrkesläroanstalt
 • en yrkeshögskola
 • en yrkesinriktad vuxenutbildning
 • ett universitet eller en annan högskola (olycksfall som har inträffat 1.1.2010 eller senare ersätts inte av Statskontoret)
 • ett gymnasium
 • en grundskola, fr.o.m. årskurs 7
 • en polisskola, ett brand- och räddningsinstitut, en grundläggande och fortsatt utbildning vid ett institut för åldringsvård och vid andra utbildningar som kan jämställas med dessa.

Vilka studier är inte ersättningsberättigade?

Ersättningsberättigade är inte studier vars syfte inte är att utbilda den studerande till ett yrke och som uttryckligen är hobbybaserade. Exempel på dylika studier är hobbybaserade kurser som ordnas av folkhögskolor, medborgarinstitut etc.

Sökande av ersättning

 1. En studerande ska göra en anmälan om ett olycksfall till läroverkets olycksfallsombudsman eller till den ansvarige personen så fort som möjligt.
 2. När läroverket får information om studieolycksfallet, ger läroverkets olycksfallsombudsman eller den ansvarige personen ett försäkringsintyg till den skadade. Den behandlande läkaren, sjukhuset eller apoteket debiterar sjukvårdskostnaderna direkt från Statskontoret utifrån detta intyg.
 3. Läroverket är skyldigt att göra en anmälan om ett olycksfall till Statskontoret så fort som möjligt.

Ersättningen av yrkessjukdomar och förfarandet för att söka ändringar regleras i lagen om olycksfallsförsäkring. 

Se arbetsolycksfall >

Publicerad 12.12.2012 kl. 18.08 , uppdaterad 1.10.2015 kl. 10.53
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan