Behandling av personuppgifter i samband med ersättningsärenden som baserar sig på lagstiftningen om olycksfallsförsäkring

Den skadade har rätt att få en utredning enligt 24 § 1 mom. i personuppgiftslagen om att hans eller hennes personuppgifter behandlas i samband med ett ersättningsärende enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Med hjälp av den informationsskyldighet som 24 § i personuppgiftslagen garanterar säkerställs att den registrerade är medveten om att personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas.

Registeransvarig

Statskontoret är registeransvarig.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att behandla ersättningsärenden som grundar sig på lagstiftningen om olycksfallsförsäkring.

Informationskällor

Vi inhämtar uppgifter från såväl den skadade själv, arbetsgivaren och vårdinstitutioner som olika myndigheter.

Vart uppgifter i regel lämnas ut

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan den berörda personens samtycke eller en bestämmelse i lag. Vi lämnar ut uppgifter till olika myndigheter med stöd av lag.

Bekanta dig med personuppgiftslagen >
 

Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 16.12.2015 kl. 11.13 , uppdaterad 16.12.2015 kl. 11.13 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan