Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Statskontoret sköter det lagstadgade arbetsolycksfallsskyddet för personalen vid statens ämbetsverk och inrättningar. Skyddet omfattar även yrkessjukdomar som har framkommit i statligt arbete.

Förutom tjänstemän och anställda omfattar det lagstadgade olycksfallsskyddet bl.a. studeranden, då de utför praktik enligt en studieplan vilken kan jämställas med arbete. Se även olycksfall under studierna.

Arbetsolycksfall

Med arbetsolycksfall avses ett olycksfall som orsakar en skada hos arbetstagaren och som inträffar

  • i arbetet
  • under förhållanden som beror på arbetet eller på ett område som hör till arbetsplatsen, på väg från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom eller under ett uppdrag för arbetsgivarens räkning
  • vid försök att skydda arbetsgivarens egendom eller människoliv i samband med arbetsverksamhet.

Även skador eller sjukdomar som har orsakats av misshandel under ovan angivna förhållanden berättigar till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Sökande av ersättning

När en arbetstagare drabbas av ett olycksfall i arbetet eller under förhållanden som beror på arbetet, såsom på en arbetsresa, ska arbetstagaren meddela om detta så fort som möjligt till den olycksfallsombudsman som arbetsgivaren har utsett eller till sin chef.

När arbetsgivaren får information om arbetsolycksfallet, ger chefen eller olycksfallsombudsmannen ett försäkringsintyg till den skadade. Den behandlande läkaren, sjukhuset eller apoteket debiterar sjukvårdskostnaderna direkt från Statskontoret utifrån detta intyg.

Arbetsgivaren är skyldig att göra en anmälan om olycksfall till Statskontoret så fort som möjligt.

Vid behov kan arbetstagaren själv anhängiggöra ersättningsärendet genom att ge Statskontoret en skriftlig ansökan som redogör för personuppgifterna, arbetsgivarens namn samt uppgifter om var, när och hur olycksfallet inträffade.

Statskontoret behöver också ett läkarintyg för att fatta ett ersättningsbeslut. Vanligen skickar den behandlande läkaren ett läkarintyg direkt till Statskontoret utifrån uppgifterna i försäkringsintyget.

Statskontoret betalar utan särskilda krav sjukvårdskostnader utifrån de inkomna fakturorna och ersättning för inkomstbortfall (dagpenning) utifrån ett läkarintyg och bl.a. de förvärvsuppgifter som arbetsgivaren har meddelat.

Betalningskvitton över de sjukvårdskostnader som den skadade och arbetsgivaren har betalat ska skickas till Statskontoret. Man kan göra en ansökan om ersättning av resekostnader genom att fylla i reseersättningsblanketten.

Blanketter

Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom >

Försäkringsintyg >

Reseräkningsblankett >

Kontaka oss

E-post: vahko.tapaturmat(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 12.12.2012 kl. 11.00 , uppdaterad 25.7.2013 kl. 13.06 På svenska   In English

Till början av sidan