Avgiftsbefrielseärenden

Ansökningsblanketten för avgiftsbefrielse (98 Kt)Det är möjligt att bli helt eller delvis befriad från avgift eller ersättning till staten. Befrielsen kan beviljas, om beviljandet inte kränker statens fördel eller om indrivandet av avgiften eller ersättningen vore uppenbart oskäligt.

Ansökningar om avgiftsbefrielse behandlas i Statskontoret. Statskontoret avgör ansökningar på basis av prövning från fall till fall. Utgångspunkten är att beviljandet förutsätter särskilda skäl. Beviljandet av befrielse grundar sig på lagen (529/1980) och förordningen (530/1980) om avgiftsbefrielse.

Lagen om avgiftsbefrielse tillämpas endast för statens fordran, och den avser alla obetalda och avgifter eller ersättningar som kan indrivas. Ett undantag utgör de statliga fordringar, om vilka är särskilt stadgat, att behörighet att bevilja avgiftsbefrielse tillhör någon annan myndighet än Statskontoret (till exempel 7a kap. i lagen om skatteuppbörd och 21 § i lagen om underhållsstöd).

Statskontoret kan också helt eller delvis befria en person som är anställd hos staten från att ersätta en skada som denna åsamkat staten.

Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar om avgiftsbefrielse är cirka sju månader (i oktober 2015).

Broschyr Blankett
Broschyr: Befrielse från avgift eller ersättning till staten Ansökningsblanketten för avgiftsbefrielse >

Nyttiga länkar:

Kyrkans diakonifond (på finska)
Konsumentverket: hitta ekonomi- och skuldrådgivare i din hemkommun
Garanti-Stiftelsen
Velkakierre.com (på finska)

Publicerad 13.11.2012 kl. 13.48 , uppdaterad 8.12.2017 kl. 15.38
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter