Löner och premiering

Huvudprocessen Löner och premiering fördelar sig i följande delprocesser: administrering av lönesystemet, resultatlöner, naturaförmåner, löneräkning. Delprocessen Löneräkning omfattar även arvodesräkningen.

Lönesystemen

Inom staten utnyttjas statens nya lönesystem (vpj). Vpj-systemen varierar efter verksamhetsenhet, men följer enhetliga och gemensamt utarbetade principer. Systemen grundar sig på avtalsspecifika tjänstekollektivavtal och kollektivavtal. Avtalsverksamheten utvecklar lönesystemen, som inom staten är den viktigaste formen av kollektivavtal på ämbetsverksnivå. Statens avtal på centralnivå har en viktig roll i att styra lönepolitiken och lönesystemen. Dessutom deltar ämbetsverken i att utveckla lönesystemen.

Ytterligare information om statens löner (http://vm.fi/sv)

Löneräkning

Löneräkningen omfattas av de bastjänster som Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen Palkeet producerar för bokföringsenheterna, och största delen av löneräkningsuppgifterna sköts i servicententret. Löneräkningens detaljerade processbeskrivningar kan läsas här (på finska) >

Nyttiga länkar:

Tjänste- och arbetskollektivavtalsdokument för enskilda förvaltningsområden, ämbetsverk och inrättningar i tjänsten: Netra >

Statsanställdas tjänste- och arbetsvillkor: Tjänste- och arbetsvillkor (FM) >
 

Publicerad 23.5.2016 kl. 15.28 , uppdaterad 19.12.2017 kl. 10.19
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter