Företagshälsovård

Definition av företagshälsovård

Syftet med företagshälsovårdslagen är att säkerställa att man, för att främja säkerheten och hälsan i arbetet och arbetsmiljön, vidtar nödvändiga åtgärder för att upptäcka och undanröja faror i arbetet samt för att skydda arbetstagarnas hälsa och trygga deras säkerhet.

Arbetsgivaren är skyldig att för sina anställda ordna företagshälsovård i syfte att förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till arbetet, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, arbetsgemenskapens verksamhet samt arbetstagarnas hälsa, arbets- och funktionsförmåga i olika arbetslivsskeden. Företagshälsovården ska ordnas och genomföras i den omfattning som påkallas av arbetet, arbetsarrangemangen, personalen, förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem.

Även om ansvaret för att ordna tjänsten ligger på arbetsgivaren, ska arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården verka i samarbete.

Företagshälsovårdens innehåll

Företagshälsovården är indelad i den lagstadgade förebyggande verksamheten och den frivilliga sjukvården och övriga hälsovården.

De lagstadgade uppgifterna i företagshälsovården är att:

  • Utreda hälsan och säkerheten i arbetsförhållandena.
  • Göra arbetsplatsutredningar.
  • Ge information och handledning.
  • Ordna hälsoundersökningar.
  • Bedriva verksamhet som bevarar arbetsförmågan.
  • Följa upp hälsotillståndet för handikappade.
  • Delta i ordnandet av första hjälp.
  • Utreda arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga: företagshälsovården ska bedöma arbetstagarnas återstående arbetsförmåga, och arbetsgivaren ska i samarbete med arbetstagaren och företagshälsovården utreda arbetstagarens möjlighet att fortsätta i arbetet. Arbetsgivaren ska ge Folkpensionsanstalten ett utlåtande om en arbetstagares återstående arbetsförmåga och möjlighet att fortsätta i arbetet senast då sjukdagpenning har utbetalats för de 90 vardagar som räknas in i maximitiden.

Den sjukvård som arbetsgivaren ordnar frivilligt ska inrikta sig på vård av sjukdomar som är betydelsefulla med tanke på arbetsförmågan. Den ska även lämnas som öppen sjukvård som ges av en allmänläkare.

En högklassig sjukvård inom företagshälsovården innefattar ett ställningstagande till om sjukdomen är arbetsrelaterad samt rekommendationer om nödvändiga åtgärder, särskilt vad gäller arbetet.

Upphandling av företagshälsovården

Statliga arbetsgivare ska upphandla företagshälsovårdstjänster inom ramen för Hansel Ab:s samlade ramavtal. Varje arbetsgivare väljer en producent som lämpar sig för personalens behov av de serviceproducenter som omfattas ramavtalet i enlighet med regleringen av offentliga upphandlingar. Hansel Ab:s servicesidor innehåller en beskrivning av de upphandlingsobjekt som har anslutits till ramavtalet.

Publicerad 5.12.2012 kl. 12.16 , uppdaterad 5.12.2012 kl. 12.16
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan