Arbetarskydd

Syftet med arbetarskyddsverksamheten är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Ett meningsfullt arbete, där människans fysiska, psykiska och sociala hälsa och säkerhet har säkerställts är centrala faktorer för livskvalitet, välbefinnande och, som en följd av dessa, produktivitet och längre arbetskarriärer. I Finland omfattar arbetarskyddet förutom säkerhet och hälsa också anställningsförhållandets villkor, mentalt välmående, fungerande ledarskap och organisation samt produktivitet och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren har huvudansvaret för säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för nödvändiga åtgärder och kostnader. Även arbetstagaren ska sköta om sin egen och andra arbetstagares säkerhet. Arbetarskyddsförvaltningen, arbetshälsovården, olycksfallsförsäkringsanstalterna, arbetsmarknadsparterna och experter stöder arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna. Även Statskontoret stöder för sin del arbetarskyddsverksamheten i statssektorn. Därtill sköter den de ersättningar som ingår i lagstiftningen om olycksfall som ska ersättas av staten och sammanställer statistik över arbetsolyckor.

Statens arbetslivsdelegation

I anslutning till Statskontoret fungerar statens arbetslivsdelegation där representanter för Statskontoret, finansministeriet, centralorganisationer som representerar personalen samt ämbetsverk medverkar. Bland annat publicerar delegationen tidningen Uusi Kaiku för utvecklandet av arbetslivet inom staten. Den av finansministeriet tillsatta delegationens medlemmar och uppgifter finns på länken: Statens arbetslivsdelegation > 

Nätverk för utvecklare av arbetslivet inom staten

Statskontorets uppgift är att stödja nätverk för personer som utvecklar arbetslivet inom staten i ämbetsverk och ministerier.

Utvecklare av arbetslivet inom staten är alla de som aktivt deltar i utvecklandet av sin arbetsgemenskap eller statens gemensamma förutsättningar. Sådana uppgifter har bland annat arbetarskyddspersonalen, Kaiku-utvecklarna, de som arbetar med arbetshälsovård, kontaktpersoner för rehabilitering, personalkoordinatorer och arbetstagare inom personalväsendet – du är en av oss.

Penning för utveckling av arbetslivet

Det är möjligt att få ekonomiskt stöd för arbetarskyddsverksamheten med penningen för utveckling av arbetslivet. Penningen är ett understöd enligt prövning, med vilket man stöder genomförandet av projekt för välbefinnande i arbetet och arbetarskydd i statens ämbetsverk och inrättningar. Penningen ersätter de tidigare använda statens arbetarskyddsfond vid finansministeriet och Statskontorets Kaiku-penning. Det är fråga om ett tvåårigt reservationsanslag och man kan ansöka om det utan skilda ansökningstider. Anslaget är en form av delfinansiering och det ansöks hos Statskontoret. Kriterier för beviljande av penningen och anvisningar finns på Penning för utveckling av arbetslivet (på finska) >

Nätkurs i arbetarskydd

Statskontoret har gjort en nätkurs för statsförvaltningens arbetarskyddspersonal, HR-experter, personer som ansvarar för välbefinnande i arbetet och chefer. Kursen kan också användas för introduktionsutbild-ning i arbetarskydd för hela personalen.

Kursen innehåller basmaterial som särskilt behövs i statsförvaltningen. Mer ingående studier stöds genom länkar.

Nätkursen är tillgänglig för hela statssektorn i inlärningsmiljön Valtoris nätskola på adressen: www.valtiokonttori.fi/verkkokoulu. Valtori producerar tjänsten.

Kursen finns under kurskategorin personalförvaltning. Användningen är kostnadsfri.

Personregistret för arbetarskyddet

Statens organisationer gör anmälan om arbetsplatser och personer inom arbetarskyddet i elektronisk tjänst. Statens personregister upprätthålls av Arbetarskyddscentralen TTK. I tjänsten kan man också få ett utdrag ur personregistret för arbetarskyddet.

Statskontoret tar inte emot anmälan till personregistret för arbetarskyddet.

Till personregistret för arbetarskyddet anmäls alla arbetsplatser som avses i avtalet om arbetarskyddssamarbete samt arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige, medlemmarna i arbetarskyddskommissionen eller ett motsvarande organ samt den som producerar tjänsterna inom företagshälsovården. Utöver detta kan också medlemskap i fackförbund meddelas, om man så önskar.

Anmälningsskyldigheten till registret bygger på lag: Lag om personregister för arbetarskyddet (1039/2001) och Lag om ändring av lagen om personregister för arbetarskyddet (876/2014).

Ämbetsverket sörjer för anmälning och uppdatering av information även när ämbetsverkets namn förändras, verksamheten tar slut eller två eller flera ämbetsverk förenas.

Arbetsplatsens arbetarskyddschef är ansvarig för att uppgifter om arbetsplatsen och personerna och ändringar i dem anmäls till registret.

Anmälan till Statens personregister (på finska): video och PDF.

Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet http://www.ttkrekisteri.fi >

Ytterligare information:

  • Underhållning av registret och tekniska frågor: Arbetarskyddscentralen, rekisteri(at)ttk.fi, Aila Anttila tfn 09 6162 6241 och Jonna Purje 09 6162 6271.
  • Särskilda frågor som gäller statsförvaltningen: Statskontoret, tyosuojelu(at)valtiokonttori.fi, Sonja Kuusisto tfn 0295 50 3319
Publicerad 23.9.2013 kl. 8.00 , uppdaterad 23.3.2017 kl. 10.54
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan