Slutrapport: Sammanfattning

Den 11 mars 2016 fick Statskontoret i uppdrag av finansministeriet att lägga fram en utredning på ämbetsverksnivå om att stärka personalledningen och personalens kompetensutveckling. Statskontorets uppgift var att föreslå sätt att konkret förnya verksamhetssätten samt ändringar av roller och befogenheter för att göra kompetensutvecklingen, HR-processerna och personalledningen mer enhetliga, så att produktiviteten och effektiviteten vid statens ämbetsverk och inrättningar som helhet förbättras och statsförvaltningens modell för koncernstyrning stärks.

Statskontoret samlade in utvecklingsförslag genom att intervjua 39 ämbetsverk inom olika förvaltningsområden samt diskutera med andra koncerntjänster (FM, Palkeet, HAUS) och statens huvudavtalsorganisationer. Intervjuerna gav 1 033 utvecklingsförslag. På basis av det insamlade materialet och diskussionerna presenterar Statskontoret sju strategiska riktlinjer som kan stärka personalledningen och personalens kompetensutveckling inom statsförvaltningen. De strategiska riktlinjerna omfattar totalt 23 åtgärdshelheter. Riktlinjerna är:

  1. Statens enhetlighet som arbetsgivare bör stärkas med beaktande av olika sätt att utföra ett arbete.
  2. Personalledningen som helhet bör organiseras så att den stöder äm-betsverkens kärnverksamhet samt statsförvaltningens verkställighets-förmåga.
  3. HR:s roll bör omvandlas från operativ aktör till strategisk partner för led-ningen.
  4. Ledningskulturen bör grunda sig på förtroende.
  5. Kompetensutvecklingen bör prioriteras som en viktig förutsättning för framgång.
  6. Information bör utnyttjas mer effektivt i HR-ledningen.
  7. Personalförvaltningen bör göras avsevärt mer flexibel och lättare.

I utredningen togs också ställning till andra frågeställningar som ingick i uppdraget, angående bland annat HR-resurserna, förutsättningarna för nätverksverksamhet, statsförvaltningens aktörers uppgifter och tidtabellen för de åtgärdsförslag som lagts fram. Åtgärdsförslagen bildar en helhet och de har många samband sinsemellan. Åtgärdsförslagen kan också hänföra sig till flera strategiska riktlinjer, även om de i rapporten i huvudsak har kopplats ihop med bara en av riktlinjerna. För att åstadkomma den bästa effekten borde åtgärdsförslagen genomföras som en helhet.

En del av åtgärdsförslagen kan genomföras omedelbart, medan andra kräver ändringar i författningar eller statens tjänstekollektivavtal. Vissa av förslagen kräver också ändringar i verksamhetskoncepten och -kulturen. Det viktigaste är emellertid att raskt sätta igång med reformen av HR-ledningen så att den stöder statsminister Sipiläs strategiska regeringsprogram, som bland annat har som mål att göra författningarna smidigare, införa en försökskultur samt förbättra styrningen och verkställigheten.

Publicerad 5.10.2016 kl. 10.29 , uppdaterad 5.10.2016 kl. 10.42
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter