CAF-kvalitetsarbetet

CAF = Common Assessment Framework är en kvalitetsutvärderingsmodell för organisationer inom den offentliga sektorn som EU-länderna utarbetat gemensamt. På europeisk nivå har CAF över 4 000 användarorganisationer. CAF är den mest använda referensramen för kvalitetsarbete inom den offentliga sektorn.

TH CAF-liput

Kring CAF-modellen har uppstått ett nationellt utvärderings- och kvalitetsnätverk. Nätverkets huvudmål är att främja utbytet av utvärderingskompetens, -information, -redskap och -erfarenheter samt stärka kvalitetskompetens och informationsutbyte inom den offentliga sektorn. Statskontoret ordnar tillsammans med Kommunförbundet möten om utvärdering och kvalitetsutveckling.

Stödmaterial och information om användning av CAF-modellen

I en version som publicerades 2013 och som är i bruk betonas särskilt kundorientering, prestations- och handlingsförmåga, innovationer, etik, samarbetsförmåga och socialt ansvar. CAF är en lätt och för alla tillgänglig och avgiftsfri modell.

Läs mer:
CAF 2013 (på finska) >
CAF 2013 (på engelska) >

EIPAN (European Institute of Public Administration), CAF-resurscentrets webbplats (på engelska) >
EIPAs Caf-sidor (på engelska) >
Anvisningar för självbedömning och användning av e-verktyget (på engelska) >
Länk till e-verktyget (på engelska) >
Kommunförbundets kvalitetsnätverk (på finska) >
Gå med i CAF-nätverket på LinkedIn (på engelska) >

CAF som del av organisationernas ledning, resultatstyrning och utveckling

TH CAF-kiikarit

Självutvärderingsmodellen CAF fungerar som sådan som stöd för ledning, styrning av förvaltningsområdet och resultatstyrning samt utveckling. Den tar på ett omfattande sätt i beaktande olika perspektiv och stöder prioritering av utvecklingsbehov och en balanserad förnyelse av organisationerna. Man har bland annat inom inrikesministeriets förvaltningsområde på ett omfattande sätt genomfört CAF-självutvärdering vid alla ämbetsverk inom förvaltningsområdet och tagit utvecklingsobjekten i beaktande i resultatstyrningen.

I slutrapporten för utredningen av ämbetsverksstrukturen inom centralförvaltningen Gemensamma principer för framtidens ämbetsverksstruktur (Finansministeriets publikationer 3/2015) rekommenderas det att utnyttja benchmarking vid alla ämbetsverk.  Enligt rekommendationen skulle en intern självutvärdering genomföras med 2–3 års mellanrum och tidvis också en extern bedömning.

Extern respons och certifiering (PEF)

Organisationer som utnyttjar CAF kan efter självutvärderingen också få extern respons som stöd för sitt utvecklingsarbete. Sådan respons ges av för uppgiften utbildade utvärderare utifrån de så kallade PEF-kriterierna. I förfarandet bedöms genomförandet av självutvärderingsprocessen, ändamålsenligheten av de utvecklingsåtgärder som tagits fram och mognadsnivån i organisationens kvalitetsledning utifrån CAF-kriteriernas åtta indikatorer för utmärkt prestationsförmåga. Organisationer som genomför förfarandet framgångsrikt kan söka ett CAF-kvalitetscertifikat som gäller i två år. Mer information om PEF-processen finns på adressen http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

Ytterligare information:
Aila Särmälä, tfn 0295502788
Marika Tammeaid, tfn 0295503363 (tjänstledig 1.3.2017–31.12.2018)
caf(at)valtiokonttori.fi

Publicerad 9.7.2015 kl. 10.27 , uppdaterad 9.3.2017 kl. 8.02
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter