Stöd för planering, styrning och uppföljning

Processområdet för stöd för planering, styrning och uppföljning är ett gemensamt administrativt processområdet för ekonomi- och personalförvaltningen.

Processområdet för stöd för planering, styrning och uppföljning omfattar följande processer för ekonomiförvaltningens del:

  • Stöd för planering
  • Prissättning
  • Uppföljning

Processen stöd för planering omfattar utarbetandet av planeringsdokument, intern budgetering, upprättande av nyckeltal och mätare samt kostnadskalkyler. Prissättningen delas in i prissättning för affärsekonomiska prestationer, offentligrättsliga prestationer och prestationer enligt speciallagar. Uppföljningen omfattar utarbetandet av verksamhetsberättelsen, regelbunden pågående rapportering samt ad hoc-rapportering för särskilda behov.

Resultatstyrning

Resultatstyrningsprocessen kan delas in i tre faser: beredning, verkställande och uppföljning. De viktigaste handlingarna på statsnivå som uppkommer inom denna process är regeringsprogrammet, statens budgetförslag och statsbokslutet. Bokföringsenhetens viktigaste handlingar är strategidokumentet, resultatmålsdokumentet (resultatavtalet) och bokslutet som innehåller verksamhetsberättelsen. Aktörer inom resultatstyrningsprocessen är statsrådets kansli, finansministeriet, styrande ministerier och resultatstyrda ämbetsverk.

Statskontoret har skapat statens resultatinformationssystem för ämbetsverkens bruk. Systemet fungerar som ett berednings- och planeringsverktyg för resultatmål- och utfallsuppgifter. Uppgifter som hanteras i resultatinformationssystemet är intern information för ämbetsverket och det styrande ministeriet innan de publiceras i Netra-tjänsten. Statens ämbetsverks och inrättningars samt ministeriernas resultatmål och utfall publiceras i Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra under Resultat.

Resultatinformationssystemet används i alla statliga ämbetsverk och inrättningar och kräver inga investeringar i utrustning eller programvara i ämbetsverket.

Man loggar in i resultatinformationssystemet i den gemensamma adressen för Statskontorets elektroniska tjänster på adressen https://tunnistus.valtiokonttori.fi (på finska).

Anvisningar och föreskrifter som Statskontoret gett gällande uppgörandet av dokumentsidor för planering och uppföljning samt publicering av dokumentsidor och resultatuppgifter finns på webbplatsen Handbok om statens ekonomiförvaltning och personaladministration.

Kostnadsredovisning

Då man utvecklar verksamhetssätten inom statens kostnadsberäkning innehas en viktig roll av den gemensamma uppföljningsobjektsmodellen som bl.a. möjliggör en mer omfattande enhetlig rapportering inom statsförvaltningen.

Läs mer om uppföljningsobjektsmodellen >

För kostnadsberäkningens del har det getts instruktioner om att utarbeta en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten och den samfinansierade verksamheten. I instruktionerna och anvisningarna presenteras de allmänna principerna för kostnadsberäkning, medan den närmare tillämpningen av dessa samt val av beräkningsmetod avsiktligt lämnats på bokföringsenheternas ansvar. Inom Kieku-verksamhetsmodellen har man utvecklat en beräkningsmodell som man kommer att fortsätta att finslipa med nya funktioner i början av 2016.

Läs mer om inriktning av lönekostnaderna (på finska) >

Publicerad 17.3.2016 kl. 15.48 , uppdaterad 17.3.2016 kl. 15.48
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan