Orderhanteringstjänsten Tilha

Tilha

Verksamhetssätten inom statsförvaltningens upphandling görs elektroniska och förenhetligas med hjälp av Orderhanteringstjänsten Tilha. Via Tilha kan man beställa alla produkt- och serviceupphandlingar till statsförvaltningen. Tilha möjliggör noggrannare upphandlingsplanering och -rapporter såväl på bokföringsenhets- som statskoncernsnivå.

Målet med Tilha är att stöda förverkligandet av statens upphandlingsstrategi. Då man utvecklar upphandlingsverksamheten strävar man till att sänka helhetskostnaderna genom att utnyttja elektronisk ärendehantering, standardisera produktutbudet och optimera antalet leverantörer. Ett centralt mål är att förenhetliga upphandlingens verksamhetssätt inom bokföringsenheterna och förbättra förutsättningarna för att utnyttja Tilha på ett mer omfattande sätt.

Föredelar med Tilha

 • Genom att ändra verksamhetssätten och koncentrera upphandlingen kan man förbättra produktiviteten, skapa enhetliga verksamhetssätt och åstadkomma kostnadsbesparingar.
 • Man utnyttjar ramavtalsleverantörerna som konkurrensutsatts genom Hansel.
 • Beställningen förenhetligas och handläggningen av inköpsfakturor underlättas, därtill kan avtalsprodukter beställas via produktkatalogerna, vilket underlättar beställningsarbetet och behandlingen av inköpsfakturor. Konteringen har gjorts på förhand genom produktkataloger.
 • Beställningar och fakturor förmedlas elektroniskt mellan bokföringsenheten och leverantören, vilket sparar tid och kostnader.
 • Det är möjligt att förenhetliga och automatisera de processer som omfattar beställningar och behandling av inköpsfakturor.
 • Fakturorna avstäms automatiskt, om uppgifterna i beställningen och fakturan stämmer överens.
 • de produkter och tjänster som hänför sig till de konkurrensutsatta avtalen kan införas i produktkatalogerna och på så sätt beställas enklare.
 • En omfattande uppföljning och rapportering om upphandlingen som gjorts gör det lättare att planera, följa upp och rapportera om upphandlingen.
 • Leverantörshanteringen underlättas, då upphandlingarna samlas och antalet leverantörer kan skäras ned.

Tjänsten Tilha

 • för ämbetsverk innehåller tjänsten ett elektroniskt upphandlingsförslag och orderhantering, rapportering för utgiftshanteringen, automatisk beställning och avstämning av fakturan samt ett återvinnings- och arkiveringssystem för dokument i Rondo
 • erbjuder leverantörerna en kostnadsfri leverantörsportal, via vilken leverantörerna kan ta emot beställningar samt skicka och handa produktkataloger
 • skickar e-post till alla systemanvändare, då öppna uppgifter väntar på dem i systemet
 • gör det möjligt för leverantörer att integrera sina egna system i Tilha i Baswares BT-meddelandeförmedling. Genom denna tjänst kan man administrera produktkataloger och göra beställningar från en extern produktkatalog (Punch-out).
 • erbjuder bokfäringsenheterna möjligheten att föra in sina egna avtalsleverantörers produkter och tjänster i det elektroniska orderhanteringssystemet.
 • innehåller statsförvaltningens ramavtalsleverantörer som konkurrensutsatts genom Hansel.

Tilha levereras som en övergripande tjänst till kunderna, med alla program och versionsuppdateringar som ska göras i dessa. Tilha kommer att användas av alla bokföringsenheter inom statsförvaltningen.

Bekanta dig med Tilha genom animationen nedan.
Tilha-animation (.swf, 3532 Kb) (på finska) >

Stäng inte webbläsaren om animationen inte börjar genast. Den kan ta en stund att ladda.
Öppnas inte menyn?
Ladda ner Flash Player.


Nyttiga länkar

Statens upphandlingsstrategi >
Kontaktuppgifter >
 

Publicerad 18.3.2016 kl. 8.38 , uppdaterad 6.4.2016 kl. 17.01
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan