Från bokföring till bokslut

Från bokföring till bokslut innefattar bokföringen från uppdateringen av uppföljningsobjekt till bokslutet. Från bokföring till bokslut delas in i följande delprocesser: uppdatering av uppföljningsobjekt, bokföring som gäller anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, huvudbokföring, periodskifte, uppföljning av befogenheter och bokslut. Detaljerade processbeskrivningar kan läsas här (på finska) >

Statens bokföringshandbok som publiceras av Statskontoret fungerar som en allmän beskrivning av statens bokföring och en samling av praktiska bokföringsanvisningar. Handboken hjälper att förstå förordningarna och bestämmelserna gällande bokföringen och stöder det praktiska bokföringsarbetet i ämbetsverket och servicecentret.

Utveckling av bokföringen

Statskontoret utvecklar statens bokföringspraxis i enlighet med strategin för statens ekonomiförvaltning. Viktiga utvecklingsobjekt är verkställandet av ändringarna i budgetlagstiftningen, inklusive en kortare tidtabell för bokslutet, utvecklingen av servicecentrets roll inom bokföringen samt förberedelserna för ibruktagandet av EPSAS-standarderna.

Gällande utvecklingen av servicecentrets roll deltar Statskontoret tillsammans med finansministeriet, Palkeet och bokföringsenheten i beredningen av centraliseringen av uppgifter som berör bokföringen och bokslutet så som anges i regeringsprogrammet.
Statskontoret utvecklar en gemensam uppföljningsobjektsmodell så att modellen används på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt inom hela statsförvaltningen.

Handbok om statens ekonomiförvaltning och personaladministration >
Statsbudgetens kontofördelning på handbokssidan >
Statens bokföringsnämndens utlåtanden på handboksidorna >
Centralbokföringens blanketter > 
Statens bokslut >
Statsekonomins månatliga finansieringsanalys >
Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra >

Publicerad 1.2.2016 kl. 14.56 , uppdaterad 16.9.2016 kl. 15.47
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan